Měsíc: Červenec 2022 (Strana 2 z 3)

Soud: očkování je dobrovolné, dejte už pokoj!

Když už dnes procházím databázi soudních rozhodnutí, napíšu ještě o jednom počinu NSS. Tentokrát ve věci, kterou (zase) zastupoval můj muž David. Šlo o testování a kadenci, s jakou ministerstvo měnilo svá oaptření, takže si nikdo nemohl být ničím jist, ale to není podstatné. Důležité je, jaké chytré myšlenky ze soudců vypadly.

Je totiž evidentní, že i v červnu 2022 se NSS zuby nehty drží báchorky o tom, že očkovaní mnohem méně zatěžují ty naše drahocenné nemocnice a unavené zdravotníky:

Navrhovatelka v nynější věci nesouhlasí s východiskem odpůrce, že očkované osoby nejsou s těmi neočkovanými ve srovnatelném postavení. Argumentuje tím, že i očkovaní lidé mohou šířit virus a mít stejnou virovou nálož jako osoby neočkované; právě k prokázání tohoto tvrzení označuje důkazní prostředky. Nejvyšší správní soud však zdůrazňuje, že odpůrce nepopírá skutečnost, že také očkované osoby mohou (v nějaké míře) šířit onemocnění covid-19; sám tedy připouští, že i očkovaný může nakazit členy své domácnosti…

Z odůvodnění mimořádného opatření vyplývá, že očkované osoby byly favorizovány ve vztahu k možnosti prokázat tzv. bezinfekčnost podle čl. I bodu 17 mimořádného opatření z důvodu, že mají v případě setkání s člověkem nemocným covid-19 nižší riziko nákazy, zkracuje se u nich doba vylučování viru, v jejich organismu jsou vytvořeny nepříznivé podmínky pro replikaci viru a během nákazy jsou s větší pravděpodobností chráněny před závažným průběhem onemocnění. Nepředstavují proto z hlediska dosažení cíle sledovaného mimořádným opatřením, kterým je zejména ochrana systému zdravotní péče před přetížením, takové riziko jako neočkované osoby (srov. odst. [84] – [85] rozsudku sp. zn. 8 Ao 2/2022). 

Neočkovaným osobám, které nemoc neprodělaly, tedy nebylo umožněno využívat vymezené služby z odborných (medicínských) důvodů. Tyto odborné předpoklady, z nichž odpůrce vyšel v odůvodnění mimořádného opatření, navrhovatelka v tomto řízení relevantně nezpochybnila; sama skutečnost, že očkovaní také šíří virus do okolí, není s to vyvrátit další přednosti vakcinace proti covid-19. 

Platí proto i nadále závěry vyslovené v bodě [78] rozsudku sp. zn. 8 Ao 2/2022, v němž zdejší soud dospěl k závěru, že neočkované osoby bez prodělaného onemocnění se nenacházejí ve srovnatelném postavení s očkovanými osobami; nejsou diskriminovány tím, že jim čl. I bod 17 mimořádného opatření neumožňuje prokázat tzv. bezinfekčnost prostřednictvím negativního výsledku PCR testu, a tedy provádět činnosti a využívat služby regulované mimořádným opatřením.

Nejvyšší správní soud také neváhal připomenout svoji ustrašenou judikaturu týkající se staršlivé nebezpečnosti covidu – toho nejhoršího, nejsmrtelnějšího a nejnebezpeečnějího onemocnění ze všech:

Onemocnění covid-19 pak navrhovatelka označuje za plně srovnatelné s chřipkou, neboť existuje bez jakýchkoli omezení dostupná vakcína a smrtnost nemoci byla stanovena na cca 0,15 %. Ohledně zpochybňování závažnosti existence epidemie způsobené tímto virem poukazuje Nejvyšší správní soud např. na rozsudek ze dne 20. 5. 2021, č. j. 10 Ao 1/2021 – 148, v němž „konstatoval nebezpečnost nemoci covid-19 a za notoriety označil 30 tisíc zemřelých s touto nemocí i hrozící kolaps zdravotnictví; odmítl přitom provádět dokazování ohledně nebezpečnosti nemoci covid-19.

Překlad téhleté soudní novořeči: „Prostě jako s covidem umřelo těch iks tisíc nebožáků, co na tom vy kojoti blbí anticovidoví konspirátorský do prkenný vohrady už nechápete? Noste roušky, držte hubu a konečně se nechte vopíchat, ať máme klid!“

V neposlední řadě pak soudci ještě vytáhli stálici hitparády nejblbějších soudních argumentů – dobrovolnost očkování:

  Napadené opatření se navíc dle navrhovatelky snaží toliko přimět neočkované osoby, aby se podrobily dobrovolnému očkování. Zdejší soud však již vyslovil, že z odůvodnění mimořádného opatření nevyplývá, že by jeho cílem mělo být nepřímé donucení neočkovaných osob k očkování stanovením určitých zákazů a omezení. V odst. [81] – [85] rozsudku sp. zn. 8 Ao 2/2022 konstatoval: osoby nelze vyloučit z provádění činností a využívání služeb regulovaných mimořádným opatřením jen z toho důvodu, že nepodstoupily dobrovolné očkování. Dokud není stanovena očkovací povinnost, je na každém, aby se sám rozhodl, zda se nechá naočkovat, či nikoliv. (…) Nátlak na očkování skrze mimořádné opatření by proto sám o sobě nepředstavoval legitimní cíl, který by ospravedlňoval stanovená omezení neočkovaných osob, které onemocnění covid-19 v poslední době neprodělaly. (…) Z odůvodnění mimořádného opatření nicméně nevyplývá, že by jeho cílem mělo být donutit neočkované osoby k očkování stanovením určitých zákazů a omezení. Podle odůvodnění mimořádného opatření i tvrzení odpůrce v průběhu řízení před soudem bylo cílem to, aby došlo ke zmenšení rizika přenosu onemocnění mezi jedinci a ke snížení rizika dalšího zhoršení epidemické situace v celé populaci tak, aby se předešlo zahlcení a zhroucení zdravotního systému. (…) Odpůrce v této souvislosti vzal v úvahu skutečnost, že osoby neočkované bez imunity získané prodělanou nemocí mohou být onemocněním covid-19 více postiženy na zdraví, a představují tak pro zdravotní systém větší hrozbu. (…) Odpůrcem tvrzeným cílem napadeného mimořádného opatření proto je jak ochrana nejvíce zranitelných osob, tak ale zejména zdravotního systému jako celku.“ 

Ještě vážně věříte, že to ti právníci za vás nějak vybojují a že soudy nějaká opatření shodily jako protizákonná či dokonce protiústavní? No, nevědomost hříchu nečiní a blahoslavení jsou chudí duchem… nic jiného se na to nedá říct.

Podle rozsudku NSS.

Soud: Vegani a odmítání očkování

Vždycky mne potěší, když zjistím, že se vyskytuje ještě někdo, kdo má k podávání covidových žalob zdravý přístup a neomílá pořád dokola už dva roky ty stejné nesmysly a nepíše ještě hloupější trestní oznámení. Proto mne pobavilo rozhodnutí NSS o veganské žalobě. Po mé klimaticko respirátorové, spalničkové, lupénkové, buddhistické, té s dříve vysloveným přáním, drzé nebo té s výhradou svědomí je to další kousek do vtipné právnické mozaiky. Děkuji tímto autorovi.

V rozhodnutí NSS se píše:

Pro navrhovatele je rozhodnutí nenechat se očkovat projevem svobody jeho myšlení; poukazuje na tzv. sekulární výhradu svědomí, která byla již dříve uplatňována ve vztahu k povinnému očkování. Je mnohaletý ochránce zvířat a přírody, dlouhodobě žije veganským způsobem života (což dokládá založením spolku Hlas zvířat, z.s., oceněním za právní pomoc zvířatům a boj proti jejich týrání, či svými mediálními vyjádřeními). Konstatuje, že veganství je životním postojem, jehož snahou je v co největší možné míře vyloučit všechny formy využívání zvířat a krutosti páchané na zvířatech, včetně nevyužívání produktů a výrobků, které byly laboratorně testovány na zvířatech. Všechny vakcíny proti onemocnění covid-19 přitom byly testovány na zvířatech, pročež jejich použití není v souladu s jeho svědomím.

Soudci ale nemají dokonce ani kapku smyslu pro humor, když už jim chybí právní povědomí. Proto řekli:

Nejprve se soud zabýval tím, zda navrhovatel nebyl pro své veganství čl. I bodem 17 napadeného opatření přímo diskriminován ve smyslu čl. 3 odst. 1 Listiny. Tak by tomu bylo v případě, pokud by v důsledku mimořádného opatření nemohl uplatňovat právo svobodně projevovat své myšlení (světonázor) podle čl. 15 odst. 1 Listiny, a to ve vztahu k otázce, zda podstoupit očkování proti onemocnění covid-19, či nikoliv. Navrhovatel v této souvislosti namítá, že jej odpůrce nutí k tomu, aby se nechal naočkovat, pokud chce využívat služby regulované mimořádným opatřením. Soud však podotýká, že čl. I bodem 17 napadeného opatření nebyla uložena povinnost k očkování proti onemocnění covid-19, nýbrž jím bylo toliko stanoveno, za jakých podmínek lze využívat služby a provádět činnosti regulované mimořádným opatřením. V době jeho vydání (20. 11. 2021) nebylo očkování proti onemocnění covid-19 povinné pro žádnou skupinu obyvatel; povinnost určitých skupin osob podrobit se očkování proti tomuto onemocnění byla zavedena až s účinností od 11. 12. 2021 vyhláškou č. 466/2021 Sb. a platila pouze do zrušení této povinnosti vyhláškou č. 21/2022 Sb. s účinností od 1. 2. 2022. Nadto z odůvodnění mimořádného opatření nevyplývá, že by jeho cílem mělo být nepřímé donucení neočkovaných osob k očkování stanovením určitých zákazů a omezení. NSS se k této problematice již vyjádřil v rozsudku ze dne 2. 2. 2022, č. j. 8 Ao 2/2022 – 53, odst. [81] ‑ [85], když konstatoval: osoby nelze vyloučit z provádění činností a využívání služeb regulovaných mimořádným opatřením jen z toho důvodu, že nepodstoupily dobrovolné očkování. Dokud není stanovena očkovací povinnost, je na každém, aby se sám rozhodl, zda se nechá naočkovat, či nikoliv. (…) Nátlak na očkování skrze mimořádné opatření by proto sám o sobě nepředstavoval legitimní cíl, který by ospravedlňoval stanovená omezení neočkovaných osob, které onemocnění covid-19 v poslední době neprodělaly. (…) Z odůvodnění mimořádného opatření nicméně nevyplývá, že by jeho cílem mělo být donutit neočkované osoby k očkování stanovením určitých zákazů a omezení. Podle odůvodnění mimořádného opatření i tvrzení odpůrce v průběhu řízení před soudem bylo cílem to, aby došlo ke zmenšení rizika přenosu onemocnění mezi jedinci a ke snížení rizika dalšího zhoršení epidemické situace v celé populaci tak, aby se předešlo zahlcení a zhroucení zdravotního systému. (…) Odpůrce v této souvislosti vzal v úvahu skutečnost, že osoby neočkované bez imunity získané prodělanou nemocí mohou být onemocněním covid-19 více postiženy na zdraví, a představují tak pro zdravotní systém větší hrozbu. (…) Odpůrcem tvrzeným cílem napadeného mimořádného opatření proto je jak ochrana nejvíce zranitelných osob, tak ale zejména zdravotního systému jako celku.“ (shodně srov. např. rozsudky NSS ze dne 9. 6. 2022, č. j. 2 Ao 32/2021 – 44, odst. [45]; či ze dne 15. 6. 2022, č. j. 2 Ao 24/2021 – 36, odst. [24]). V době vydání napadeného opatření tedy bylo na volbě navrhovatele, zda se nechá očkovat, či nikoliv. Pakliže měl za to, že by bylo v rozporu s jeho přesvědčením, kdyby se nechal naočkovat proti onemocnění covid-19 vakcínou testovanou na zvířatech, bylo zcela na jeho svobodné úvaze, že tak neučinil. V takovém případě ovšem nebylo napadeným opatřením přímo zasaženo do jeho ústavně zaručeného práva svobodně projevovat své myšlení (čl. 15 odst. 1 Listiny); naopak výkon tohoto práva mu byl ve vztahu k otázce, zda podstoupit očkování, umožněn. Z mimořádného opatření rovněž nevyplývá, že by jím byli vegani jakkoliv omezováni v právu svobodně projevovat svoje přesvědčení, nebo že by jim v důsledku uplatňování tohoto světonázoru byla upřena jiná základní práva a svobody. Nejvyšší správní soud proto dospěl k dílčímu závěru, že navrhovatel nebyl mimořádným opatřením přímo diskriminován v důsledku svého veganského přesvědčení ve smyslu čl. 3 odst. 1 Listiny… Nenachází-li se tedy neočkované osoby veganského přesvědčení ve srovnatelném postavení s osobami očkovanými, nejsou diskriminovány ve smyslu čl. 1 věty první Listiny tím, že nemohou využívat napadeným opatřením vymezené služby; soud se proto pro nadbytečnost nezabýval dalšími kroky testu diskriminace.

Ti soudci asi vážně spadli z Marsu, když ani v červnu 2022 nepochopili, jak se to s tzv. „dobrovolným očkováním“ mělo a má. Jestli ale někdo věří právním šarlatánům slibujícím modré z nebe a to, že se za lidi budou u soudů bít, tak je ještě větší osel než všichni v talárech dohromady.

Právníci na venkově: SOS, hledá se instalatér!

Náš nový prastarý dům je ještě ošklivější, než když jsme ho koupili. Kvůli čerstvě vyvložkovaným komínům jsou ve všech místnostech rozmlácné zdi. Předzahrádka, kterou jsem v potu tváře vyplela, za což jsem zaplatila krutou daň v podobě několik dní namožené paže a snězení nejméně třech „růžových kamarádů“ (rozuměj Ibalginů), je taky rozkopaná, jak kdyby tam policajti hledali ukryté miny. To kvůli připojení na vodu. Díra zeje v zemi už několik týdnů, protože se ukázalo, že i na dědině je přemuluvení řemeslníka k tomu, aby odvedl práci a dostal zaplaceno nadlidským úkonem.

Proto se ptám: neznáte náhodou instalatéra nebo prostě šikovného chlapa, který by byl ochoten věnovat nám čas a nechat si zaplatit trochu práce a připojit nás k vodovodnímu řadu? Akční rádius: Jihomoravský kraj

My právníci, kteří máme obě ruce levé a k pořádné práci jsme nikdy nepřičuchli, jsme na venkově a ve starém domě obzvlášť zranitelní, asi jako čerstvě narozená koťata. Znalost zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích za vás totiž po domě trubky nenatáhne!

Přitom bez vody se nemůžeme přestěhovat a na napojení na vodovod je závislé překopání elektriky a teprve až bude elektrika, můžeme vymalovat a dokud nebude vymalováno, nemůžeme sesmontovat skříně z IKEA a když nebudou tyhlety bělostné překližkové zázraky pohromadě, nemůžeme do pokojů nastěhovat děti ani seba ani psy ani kočky ani morčata.

Musím přiznat, že ta zdlouhavá a mnohdy marná snaha sehnat všeuměla, který by byl ochoten přijít a směnit práci za peníze, je únavná a v dnešní době stresující. Jsem od přírody panikařicí typ – všude vidím nebezpečí a ilustruju si ty nejčernější scénáře: co když bude ta šaškárna pokračovat, nebude trubína, nebude plyn, nebudou služby, nebudou materiály a nebude benzín a nebude voda a napojení na vodovod a dál už to znáte?

Ano, trávím aktuálně dny a noci velmi neproduktivním malováním čertů na zeď. Je to škoda, protože je třeba začít zbrojit a vymýšlet a pomalu i psát další kolo žalob. Kolik jich letos na podzim podáme, říkám si? Další dvě stovky? Budu na to mít ještě vůbec sílu? Nevím. Asi záleží na tom, jestli přijde instalatér a bude voda a elektrika a…. však vy víte.

Ještě, že přijely na návštěvu kamarádi mých dětí. Už se těším, až si dám pár dní pohov a budu hlavně vařit, hrát úkolovku a stopovanou, půjdu na koupaliště a zazpíváme si s kytarou u ohně Hlídače krav. Vždycky se musím smát, když slyším: „… až jednou vyrosteš, budeš doktorem práv. Takový doktor si sedí pěkně v suchu, bere velký peníze a škrábe se v uchu…“ Jediné pravdivé je, že mne vážně často kvůli lupénce svědí zvukovod. Ale jinak je mi ten doktorský právnický titul v neprávním státě k ničemu.

No nic, jdu spát, protože zítra ráno budou chtít psi na vycházku, slepice najíst a všechny ty děti se taky budou poohlížet po něčem k snědku. Dobrou noc! Jo a kdybyste znali instalatéra, ozvěte se. Budu vám do smrti smrťoucí a možná i v příštím životě vděčná a soudci NSS taky, vždyť díky tomu budou moci rozhodovat o mých dalších žalobách!

Všechny texty série „Právníci na venkově“ najdete zde.

Řekni, kde ti lidi jsou: setkávání v Brně

Po nějaké době jsme včera vložila na web Stav bez nouze příspěvek – shrnutí doby covidové.

Pak jsem ze zvědavosti nakoukla do statistik. Protože jsem web psala jen od dubna 2020 do února 2022, kdy jsem pochopila, že to, čeho jsem chtěla dosáhnout, je pouhou ideou, nikoliv reálnou možností, navíc jsem začínala od píky a všechno jsme s Davidem dělali jen sami v naší kuchyni, celkem mne ty „cenné údaje“ překvapily.

Ano, Stav bez nouze měl skoro tři miliony návštěv za oněch 23 nepěkných měsíců. Je to obrovské číslo. Říkám si proto, kam se poděli všichni ti, kdo měli zájem o svobodu? Není přece možné, aby tolik lidí změnilo směr přemýšlení! V Brně jsme před řadou měsíců zavedli pravidelná setkávní (probíhají i v Praze a taky na severu Moravy vím o skupince lidí). Je prima (a úlevné) se jednou za čtrnáct dní ve čtvrtek prostě na dvě hodiny vidět s někým, kdo nahlíží na bláznivou dobu podobně.

Možná, že se lidem zdá, že se život víceméně vrátil do starých kolejí, že děti chodily do školy, byly kroužky, práce, frmol, no znáte všechny tyto výmluvy. Nepoužívejte je. Sociální kapitál je to nejcennější, co můžete mít, ať už je situace ve světě jakákoliv (a je-li bídná, o to jsou lidé okolo vás důležitější).

Kdyby se vám chtělo, přijďte taky. Jste zváni! Ručím vlastním tělem za to, že nebudete litovat. Ozvěte se, abyste se dozvěděli kdy a kde přesně.

Právo na štěstí ve starém krásném světě (shrnutí dvou a půl roku s covidem)

Když se ke mně dostala prosba, abych něco napsala k době pandemické, dlouho jsem přemýšlela. Pak jsem si řekla, že není ostatním co sdělit, protože se mi nepodařilo dosáhnout ničeho z toho, v co jsem doufala. Covid jen potvrdil, že stačí tak málo k ovládání lidí, ať žili ve starém Egyptě, středověku nebo se považují za moderní kosmopolitní občany s kritickým myšlením. Teď už je nepochybné, že se občané ani dnes hromadně nevzbouří proti útlaku, i když je zbytečný, dlouhotrvající a neúměrně tvrdý a třebaže silně ohrožuje vše, v co věří a co si přejí, naopak se podvolí, a přestože možná ve skrytu duše nesouhlasí, mlčí. Když se na situaci okolo pandemie podíváme z dost velkého odstupu, pochopíme, že se ničím neliší od toho, co se dělo v minulosti: vždy existovali lidé, kteří měli hluboce zakořeněnou potřebu ovládat druhé, ti, kdo se ovládat bez řečí nechali, a nakonec hrstka těch, kteří trpěli a snažili se ze všech sil systém změnit. Někdy se to podařilo, ale společenské kotrmelce vedly většinou k vzedmutí malé vlny svobody a rozmachu ducha, po němž následovalo rozčarování a další útlak, jen si možná občas vyměnili utlačovaní a utlačovatelé své role. Příkladem nám může být historie naší republiky: po první republice přišel protektorát, pak socialismus, krátká a nádherná doba svobody v devadesátých letech a postupný sešup do nové totality.

V březnu 2020, kdy vláda vyhlásila za potlesku Poslanecké sněmovny a přikyvování mnoha „osobností“ nouzový stav, jsem seděla se svým mužem Davidem na zemi v miniaturní kuchyňce v malém brněnském bytě, na který jsme si před nedávnem vzali obrovskou hypotéku. Nedokázali jsme vstřebat, že si stát něco takového vůči občanům dovolil. Jako dva právníci jsme nechápali, že Ústava a Listina základních práv a svobod jsou jen cáry papíru vhodné leda k rozdělání ohně v kamnech. Nerozuměli jsme tomu, že  ostatní právníci ani politologové, zkrátka nikdo z těch, kteří mají smysl pro spravedlnost a mají v popisu práce ji hájit, nekřičí, neběsní a neběží bránit to, co jsme považovali za cenné – demokracii, právní stát a hlavně lidskou svobodu a obyčejné právo na štěstí.

Jako smyslů zbavení (copak by si kdokoli příčetný mohl myslet, že by takové počínání mohlo k něčemu dobrému vést?) jsme začali psát prosby ústavním soudcům, našim vyučujícím z práv a těm, o kterých jsme si kdysi mysleli, že jsou rozumní a mohli by pochopit, že jde právě teď o budoucnost. Dočkali jsme se zloby a opovržení. Podali jsme první žaloby a tím jsme se dostali jednak do povědomí těch, kdo nás z duše nenáviděli, neboť žili v absolutním strachu z virové nákazy a věřili bezmezně vládě, že dělá vše, co je správné, přínosné a potřebné, ale současně se o nás dozvěděli lidé, kteří vnímali situaci stejně jako my – jako bytostné ohrožení lidské svobody a jako nebezpečí pro budoucnost nejen jich samotných, ale také jejich dětí.

Díky těmto novým kontaktům jsme měli energii denně mnoho hodin buď dávat dohromady další a další podání k soudům, promýšlet navazující kroky, zkoušet to, co jiní nezkusili, ale taky psát blog a pomáhat ostatním aspoň vědomím, že nejsou se svými pocity zhnusení nad tím, co si stát dovolil, sami. Časem jsme vykročili z online prostoru a našli mezi lidmi, kteří chápali, jak důležitá svoboda pro člověka je, řadu přátel. Covid nám nakonec přinesl mnoho dobrého a osvobodil nás od toho, co nemělo žádný smysl.

Co mi odhalil (nejen) covid

Dodnes mám v živé paměti, jak se mi málem zastavilo srdce, když jsem se dozvěděla, že Ústavní soud nevyhověl naší stížnosti (dokonce ani v tom bodě, kdy jsme rozporovali rozhodnutí státu o zákazu občanů ČR překračovat státní hranice). Nedokázala jsem pochopit, že ústavní soudci, z nichž mnozí měli na fakultě sáhodlouhé a dojemné přednášky o lidských právech a svobodách a o tom, že soudy mají být pojistkou proti jakékoli zvůli stran státní moci, zcela fatálně zklamali. Že buď pod vlivem strachu ze smrti nebo z jiných, mně neznámých důvodů, ohnuli páteř a podpořili stát ve všech jeho ohavných zločinech. V ten okamžik mi totiž došlo, že jsem byla zcela naivní, když jsem věřila, že žiju v právním státě.

Podali jsme s mým mužem a s několika odvážnými občany ke dvěma stovkám nejrůznějších „žalob“. Do nich jsme sepisovali rozsáhlé argumenty o tom, že zahalování nepatří do naší kulturní tradice, že roušky nejsou schopny zastavit virus a že nemají na mikroby a jejich šíření tak jako tak žádný vliv a že jen poškozují zdraví. Kromě rouškových žalob jsme koncipovali podání proti uzavírání škol, proti šikaně a diskriminaci nebo na obranu podnikatelů, kterým covid ničil nejen obchody, ale i život.

Když nám soudy na návrhy týkající se zavřených škol kupř. řekly, že prý děti jsou spokojené, když mohou celé dny „viset“ na tabletech a že milují online svět a ten reálný jim nechybí, nebo když soudci s kamennou tváří adorovali respirátory anebo usoudili, že zákaz vycestovat a opustit republiku je košer a v souladu s ústavním pořádkem, došlo nám, že nemůžeme podávat jen tradiční žaloby. Museli jsme zkrátka vykročit ze stínu zkostnatělých právních postupů a začít útočit na systém tak, aby se v rámci vlastní defenzivy sám usvědčil z protizákonného počínání.

Proto jsme napsali mnoho dalších žalob, kterým jsme doma dávali interní vtipná jména, aby nám z toho všeho nepřeskočilo (o každé z nich jsem poctivě psala na blogu Stav bez nouze[1]). Namátkou můžu zmínit třeba „lupénkovou“ žalobu, spor o dříve vyslovené přání a odmítání vakcinace a také hospitalizace v případě nakažení covidem, nebo třeba svoji oblíbenou „drzou“ žalobu, kde jsem se soudců ptala, jestli si vůbec uvědomují, jaké budou následky jejich zaslepeného rozhodování (na tu v době psaní textu odpověď nemám, ačkoliv leží u soudu už řadu měsíců).

Vedle těchto víceméně zábavných návrhů jsme podali i několik těch, které jsme považovali za mimořádně důležité. Sem patřila „buddhistická“ žaloba, která směřovala k udělení  výjimky z „vakcinační povinnosti“ z důvodu víry, pak další na světskou výhradu svědomí, kdy jsme před soud předstoupili s tím, že nám morální přesvědčení brání se podvolit, vzdát se svobody a nechat se vakcinovat proto, abychom se mohli podílet na společenském životě. Pro mne byly srdcovou záležitostí environmentálně klimatické žaloby namířené proti vytváření tisíců tun zbytečných plastů z respirátorů, ústenek, testovacích sad a obleků lékařů. Mnoho vědců a přátel přírody už nyní hovoří o tom, že plasty vyprodukované během pandemie jsou čirou katastrofou, zejm. tedy s ohledem na znečištění, které způsobí (a na mikroplasty), dopady na klima budou zřejmě jen sekundární, nikoli však zanedbatelné.

I když jsme postupně já a můj manžel David dosáhli u soudů zrušení desítek opatření, šlo jen o formální rozhodnutí (toto soudci většinou vyřešili tak, že ministerstvu vytkli nedostatečné odůvodnění, což bylo možné snadno napravit dalšími stránkami prázdných a rádoby hlubokomyslných frází v novém opatření). Ve skutečnosti jsme bohužel my ani nikdo jiný neuspěli za celé dva roky vůbec s ničím – s ochranou zdraví, s tzv. pozitivními závazky státu vůči občanům, s požadavky na to, aby stát taky myslel na budoucí dopady mimořádných opatření a bezprecedentního omezení ekonomiky a zdravotnictví, s ochranou životního prostředí, s diskriminací, svědomím ani náboženstvím. Soudy se rozhodly položit na lopatky právní řád a hájit stát a jeho běsnění zuby nehty až do úplného hořkého konce.

Musím přiznat, že pro mne bylo obrovským zklamáním, když jsem pochopila, že právní stát a demokracie ve skutečnosti nejsou funkční a že nejspíše nikdy nebyly tím, za co jsem je považovala. Současně si uvědomuji, že tyto moje pocity nejsou ničím novým pod sluncem – považte, že v roce 1775 napsal James Boswell v knize Život Samuela Johnsona (citováno podle knihy mého oblíbence Toma Hodgkinsona „Jak být volný“): „Politika dnes není nic jiného než prostředek, jak se v tomto světě dostat nahoru. Jedině s tímto záměrem vstupují lidé do politiky a veškeré jejich chování z něj vyplývá.“ Tuto myšlenku bych si mohla přivlastnit a předstírat, že je moje vlastní, neboť je zcela aktuální a naprosto odráží současnou realitu. Ve stejné knize je pak ještě uveden citát Bertranda Russella: „Demokracie, jak si ji představují politici, je forma vlády, jmenovitě metoda, jak přinutit lidi, aby dělali to, co si jejich vůdcové přejí, a ještě při tom měli dojem, že dělají to, co si přejí oni sami.“ Nesedí to perfektně? Svět zkrátka byl vždycky takový, jak jej pro mne odhalil covid, a na tomto faktu se nikdy nic nezmění.

Uvědomila jsem si díky tomu, že není možné změnit okolí. Nemá smysl se snažit potáhnout celý svět kůží, mám-li strach, že mne zraní ostré kamínky, ale obout si boty (ani toto jsem samozřejmě nevymyslela, udělal to za mne, údajně, Buddha). Veškerou svoji energii proto dnes vkládám nikoliv do snahy měnit světové řády, ty se neustále střídají i bez mého přičinění, ale do toho, abych si vyrobila ty nejodolnější boty ze všech. 

Právo na štěstí

I když se tedy nyní obracím k tomu, abych si vytvořila okruh přátel a zázemí pro co nejsvobodnější bytí, pořád se samozřejmě zajímám o to, co se děje okolo. V té souvislosti mne nedávno napadlo, že naše Listina základních práv a svobod je postavená na úplně špatném základu: úplně v ní totiž chybí radost a štěstí. Jeho dosahování je přitom hlavním motorem žití každé bytosti, nejen té lidské. Tohle bych chtěla napravit a trošku posunout pohled na lidská práva a svobody, přála bych si, bychom společně, byť každý jen v malém okruhu lidí, budovali štěstí a resilienci vůči těm, kdo se kvůli vlastním zájmům snaží škodit druhým. Kéž bychom byli takovými malými svobodnými anarchisty. 4

Já sama mám v tomto ohledu obrovské rezervy. Trpím asi tisíci a jednou obavou, až fanaticky lpím na pravidlech, kontroluji se, abych byla slušná vůči druhým, kteří jsou milí na mě, a těmto neškodila, moje strachy jsou obrovské a v důsledku toho si zatím o svobodě můžu nechat jen zdát. Ale to nevadí, důležité je rozhodnutí změnit se.

Dala za cíl udělat vše proto (ale ještě nemám jednotlivé kroky promyšlené), aby čl. 1 Listiny základních práv a svobod zněl (parafrázuji občanský zákoník, neboť se mi ta definice líbí): „Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Každý má přirozené právo brát se o vlastní štěstí a štěstí své rodiny nebo lidí jemu blízkých takovým způsobem, jenž nepůsobí bezdůvodně újmu druhým.“ (Kdyby se této sisyfovské práce chtěl ujmout někdo jiný, zlobit se nebudu, politické ambice nemám a ráda zůstanu zavřená na zahradě mimo svět.)

Samozřejmě jsem se inspirovala v Deklaraci nezávislosti, to je jasné: „We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.“ 

Stejně jako já, ani Thomas Jefferson nepřišel na tuto myšlenku sám, jeho ideové směřování podnítil John Lock. (Na tomto místě musím spílat sama sobě: Proč jsem vyplýtvala stovky hodin čtením nesmyslů v médiích? Proč jsem raději nečetla staré dobré ověřené myslitele, kteří chápou pojem svoboda? Protože jsem byla důvěřivá a taky lenivá, zní pochopitelně jediná správná odpověď. Snad se k četbě dostanu už brzo, ale znáte to – ještě přece musím udělat XYZ a pak budu mít jistě čas studovat moudrost předků.)

Právo na štěstí navíc není žádný výmysl. Za základní lidské právo ho uznalo i Generální shromáždění OSN, které k tomu vydalo v roce 2012 rezoluci, v níž se mj. uvádí: „The General Assembly conscious the pursuit of happiness is a fundamental human goal… The General Assembly recognizing the relevance of happiness and well-being as universal goals and aspirations in the lives of human beings around the world and the importance of their recognition in public policy objectives…“[2]

Myslím, že mnou navržený článek 1. Listiny je prostě perfektní a zcela jasně vystihuje to, na čem naše společnost stojí a padá – zlaté pravidlo jednání: „Jednej s jinými tak, jak chceš, aby jednali oni s tebou.“ doplněné o onu čaromocnou substanci štěstí coby „mušky zlaté“. (Jak perfektně se to k sobě hodí, že?) Kdybychom měli v Listině zakotveno právo na štěstí, měli bychom základ pro veškeré své počínání i pro vystupování státu ve vztahu k jednotlivci.

Řekla bych, že je tak akorát čas se vykašlat na celý covid a namísto zmateného reagování na to, na co je nám „dovoleno“ reagovat, bychom měli naopak definovat to pozitivní, čeho chceme docílit. Musíme mít vizi, cíl, jinak budeme jako ti pověstní křečci v kolečku a budeme v podstatě napomáhat těm, kdo to rozhodně se základním právem na štěstí nemyslí dobře.

I kdyby se nám nepodařilo dosáhnout toho, že by stát naše právo na štěstí uznal a zařadil ho do Listiny (navíc ani to není záruka vůbec ničeho, jak jsme se mohli do zhusta přesvědčit), nemusíme zoufat – právo na štěstí je totiž právo přirozené. Nedal nám ho stát. Je naše od samého počátku lidského pokolení. Tak si ho užívejme!

Návrat starého dobrého světa

Po několika měsících běsnění politiků, kteří když pochopili, že jsou chráněni i skrze moc soudní, která neučiní jeden jediný krok, který by snad mohl boj s virem poškodit, se zcela utrhli ze řetězu, nám došlo, že svět tak, jak jsme ho znali, doopravdy přestal existovat a že nemá smysl se snažit o jeho návrat. Navíc jsme si ani nebyli jisti, že si něco takového přejeme – vše, co se dělo před covidem, vedlo přece právě k tomu, co se stalo na jaře 2020. Copak bychom si měli přát návrat lidské lenosti, zmatenosti, slabosti, liknavosti, závislosti na věcech, které nemají hodnotu, a celkového úpadku kvality života? Ne, kdepak. Za to, co bylo před covidem, nemělo cenu se bít, navíc je otázkou, zda vůbec kdy svět fungoval jinak, jen se to v určitých kratičkých časových, místně velmi omezených, úsecích běhu světa, kdy získala navrch svoboda, radost a štěstí, projevovalo méně (příkladem budiž ony krásné devadesátky, které budou navždy nostalgickou připomínkou zábavného světa – v naší geopolitické oblasti, samozřejmě).

Když jsme si uvědomili, že nemá cenu se zabývat politikou (která je tak zranitelná různým našeptáváním a vůči útokům ať už reprezentovaným covidem nebo změnami klimatu nebo jinou katastrofou, kvůli které je třeba pošlapat lidská práva a svobody a zničit životy miliardám bytostí), že se stejně naším úsilím nic nezmění a vše tu už bylo, rozhodli jsme se, že to zkusíme jinak, inspirujeme se životem lidí v těžkých dobách středověku, kdy sice okolnosti byly tíživé, ale přesto lidé dokázali žít. Přiměl nás k tomu již zmiňovaný Tom Hodgkinson a jeho knihy (ostatně od tohoto autora jsem si vypůjčila i název příspěvku – jedna z jeho publikací se jmenuje „Brave Old World“, v českém překladu bohužel prodávaná jako „Staré dobré časy“, čímž chtěl parafrázovat děsivou vizi budoucnosti světa Aldouse Huxleyho „Brave New World“ – ano, i já chci raději žít ve starém dobrém světě a to, co se nabízí dnes, mne nezajímá).

Rozhodli jsme se odejít na malou vesnici, začít obdělávat půdu a pořídit si hejno slepic. Děti jsme nechali v domácím vzdělávání. Nechodíme do restaurací, nejezdíme na drahé dovolené, nelyžujeme a nekupujeme sportovní vybavení. Nepopíjíme cappuccino v moderních městských kavárnách, nemáme nejnovější mobilní telefon. Když se chceme vykoupat, musíme naštípat a donést dřevo a zatopit pod brutarem. Když se chceme večer v kuchyni ohřát, musíme provést totožný úkon. Zatím jsou to jen začátky, ale naším cílem je osvobodit se od toho, co na době „předcovidové“ vnímáme jako zatěžující a negativní. Pořád samozřejmě nakupujeme potraviny, jezdíme autem a používáme normální kuchyňské spotřebiče, ale jsme teď schopni se obejít bez více věcí pro případ, že by kvůli nejrůznějším rozhodnutím a podivným cílům třeba nebyly k mání. Chodíme hodně ven se psy a radujeme se, že nám vyrostly brambory.  

Dál pracujeme, ale jsme smířeni o něco víc s tím, že svět je podivné místo k žití, kde si nemůžete být jisti dnem ani hodinou. Právě teď jsme ale zdraví, pospolu a máme přátele. Doufáme, že to tak vydrží a hlavně, že se zlepšíme v anarchismu. Zatím nám to jde nevalně, ale už jsme sklidili první ředkvičky, denně máme svá vlastní vejce a dostatek piva, a to prostě není špatné.


[1] www.stavbeznouze.cz

[2] https://www.un.org/development/desa/dspd/international-days/international-day-of-happiness.html

Kéž bych byla švábem!

Nechápu, co se komu nelíbí na tom, že by mohl být podle výroku pana Rakušana švábem. Já sama bych dala nevím co za to, kdybych byla tak resilientní jako tihleti roztomilí broučci! Být švábem je obrovská evoluční výhoda – vždyť se říká, že přežije i atomový útok, což by jistě potvrdila naše hlavní informátorka o jaderné situaci na Ukrajině Drábová.

Nejsem entomolog, o říši členovců vím jen to, co jsem se dozvěděla v učebnici pro šestý ročník základní školy, kterou si letos v rámci domácího vzdělávání zase zopakuju. Proto mi musí k nahlédnutí do života švábů postačit Wiki.

Pro šváby je typické snadné zavlékání druhů do oblastí, kde se přímo nevyskytují, k tomu dochází především obchodním loďstvem, přepravujícím potraviny. Počet známých druhů švábů je asi 3 500[1], z toho v Česku se vyskytuje 5 druhů původních a 6 druhů zavlečených.[2] Vývojově švábi patří k nejstarším skupinám létajícího hmyzu a předpokládá se, že v prakticky nezměněné podobě žijí už 350 milionů let. Švábi jsou býložravci i všežravci, zpravidla se živí rostlinnými zbytky, výjimečně loví i menší živočichy… Švábi patří mezi nejodolnější a nejpřizpůsobivější hmyz, což je využíváno v laboratořích. Jedinci vydrží až měsíc bez vody a tři měsíce bez potravy. Velmi zajímavá je také jejich schopnost přežít vysoké dávky radioaktivního záření (přibližně 300× více než člověk, v případě jaderné války by zřejmě přežili). Jejich nervový systém není centrální, když šváb tedy přijde o hlavu, nezemře v důsledku zranění, ale hlady. Šváb americký dosahuje rychlosti až kolem 5,4 km/h a patří tak k nejrychlejším po zemi se pohybujícím zástupcům bezobratlých živočichů

Byla by čest být jako švábi!

Zatím jsem ale velmi neodolný člověk, kterého skolí kde co, a proto bych se musela v případě jaderné katastrofy naládovat jódem. Ještě, že ho máme doma plnou lékarničku díky blízkosti JE Dukovany.

Jo a pokud jde o slavnou ukrajinskou vlajku (Rakušanovi totiž „ty internety“ přičítají ještě v souvislosti se šváby výroky na její obhajobu, ale to jsem dohledala jen na pár pro mne nedůvěryhodných místech), dehonestovat se ta nehezká a otravná kombinace základních barev dá různě a ani za to nemůžou hmyzáci, ale klimatičtí aktivisti a ekologisti – taky by ty popelnice na tříděný odpad mohli přemalovat! (Fotka pořízena mnou v centru Znojma.)

Jak jsem se málem stala prezidentkou ČR

Strašně mě baví, jak se nám všude rojí noví senátoři slibující modré z nebe. To tu ještě nebylo – nová krev do horní komory! Jistě se po obměně politického spektra všechno rozzáří láskou a dobrotou (ačkoliv se to ještě nikdy nikde nestalo), zeměkoule se začne otáčet na druhou stranu a ti nahoře budou konečně myslet na prostý lid a všechno bude samá duha, slunce, jednorožci a mourovatá koťátka. Tomu můžete jako voliči na beton věřit, stačí jen odevzdat hlas těm správným, ne?

Odporem k politice se nijak netajím, moje volba je nevolit. Musím ale přiznat, že jsem ušla dlouhou cestu, než jsem dospěla k tomuto postoji. Vždyť jsem si ještě před pár roky myslela, že by ze mne byla prostě dokonalá poslankyně, když jsem přece snědla všechnu moudrost světa a vím, jak by měli lidé žít a co by pro ně bylo dobré. Ego každého správného právníka je totiž obrovské a k jeho zkrocení potřebujete tvrdě narazit. To se mi už poštěstilo, a tak jsem se mohla jenom dobře bavit nad nabídkou, která ke mně dorazila už v roce 2020. Považte, neměla jsem aspirovat na nějaký ušmudlaný senát, ale rovnou na prezidentku! Nejvtipnější na celé situaci bylo, že dotyčný neoslovil mne, ale mého muže, do jehož e-mailové schránky to zajímavé sdělení dorazilo. Asi aby mi to můj pán a manžel předem schválil, jsem přece jenom holka. To stejné si přece myslela i předseda České advokátní komory, když nás dva káral za naše odporné počiny proti nouzovému stavu – i pro tohoto starého pána jsem byla jen a pouze manželka (moje odpověď zde).

Jak vypadala nabídka, kteoru by asi mnozí neodmítli?

Celý dopis zde.

Já nejsem jako ostatní, jsem divná, vím. Proto jsem slušně odmítla s tím, že někdo mého ražení a nemnoha zkušeností opravdu nemá, co by občankám a občanům ČR nabídl. Pán se hrozně spletl. Já ani David jsem nešli na jaře 2020 do úplně osamoceného boje kvůli politice. To by bylo z našeho úhlu pohledu ubohé, i když nás z toho třeba paní Jana Zwyrtek Hamplová v dubnu 2020 docela sprostě obvnila v době, kdy držela palce vládě a sama ještě politické body nesbírala (ta douška s britským premiérem mě asi nikdy nepřestane bavit :-):

Jenže demokracie neznamená, že si každý může dělat, co chce, aneb právo jednoho končí tam, kde začíná právo druhého, a pokud o něčem rozhodnou demokraticky zvolené instituce, musíme to, byť třeba někdy se skřípajícími zuby nebo komentářem, jak bychom to udělali lépe (to ale moc neslyšíme, převažuje kritika), akceptovat. Protože kdo jiný by to měl rozhodovat? Nikoho jiného v demokracii neznám, než ve svobodných volbách zvolené orgány. A to, že někdo prostě se neumí nikdy přizpůsobit, a plete si demokracii s právem „já si budu vždy dělat, co chci“, a „jen můj názor je ten jediný správný“, s tím ať jde do háje. Jaký je rozdíl mezi výrokem – nebudu nosit roušku, protože mi to nemá kdo co nařizovat, a výrokem nebudu platit daně, protože mi to nemá kdo co nařizovat? Buďme proto opatrní v úsudku., protože za velkými slovy bývá často velká malost. Dávejme hlavně pozor, zda nejde těm, kteří mluví o ohrožení demokracie, ve skutečnosti o politický boj a politické body pro sebe sama. Zda nejde těm, kteří zaměňují respektování pravidel za diktaturu, hlavně o vlastní zisky. Zda zkrátka všichni moc nekalkulují, a nezapomínají na to, že i oni mohou skončit na ARU jako britský premiér.

Já kabát tak svižně převlíkat neumím a ani se to nechci naučit, proto se politice obloukem vyhýbám… Od počátku do teď jsme strávili desítky dnů psaním stovek podání a žalob nebo textů na blog a čelili jsme výhružkám, stížnostem k České advokátní komoře a přáním smrti našim dětem ne kvůli osobnímu prospěchu, ne kvůli egu, ne kvůli kariéře, ale jen a jedině proto, že jsme si mysleli, že pomůžeme našim dětem a ostatním, aby mohli klidně žít. To, že jsme se spletli a že se na věc mělo jít od počátku jinak, přičítám naší nezkušenosti. Tápali jsme, hledali a vymýšleli cesty. Teď to zkoušíme jinak. Uvidíme, co se nakonec ukáže nejživotaschopnější a hlavně nejsvobodnější.

Jako skoro prezidentka svému národu říkám: žijte dobře a tak, abyste každý den mohli říct, že to byl nejlepší den vašeho života. Já se to doopravdy snažím naučit, protože se mi nic jiného nezdá dost dobré.

Karma je zdarma aneb očkované nediskriminuj

Na karmě je blbá jedna věc – nikdy nevíte, kdy udeří. Někdo si vesele hřeší a škodí celý život a vůbec nic se mu nestane a někdo jiný udělá jen malou škaredost a hned se mu všecko sesype. Je to prapodivně zašmodrchané jako všecko v životě lidském. V buddhistických učeních pro tyto záhady existují sáhodlouhá vysvětlení a nepochybně platí, že na každého jednou doje a kdyby náhodou nefungovala karma, máme tu ještě boží mlýny, které zaručeně melou a i ta pověstná voda se jistě někde vaří. Nikdo se tedy nemusí obávat, že jeho skutky nedojdou zasloužené odměny, přesto jsem já sama byla zděšena, jak rychle na mne samotnou dolehlo, když jsem se zachovala nečestně. Chcete-li vědět, co se mi přihodilo, čtěte s radostí a (pokud mne nemáte zrovna v lásce tak i s jistou dávkou pomstychtivosti a zadostiučinění) dál.

Protože jsem obdařena dobrou duší a poněkud mdlým rozumem, přislíbila jsem po nátlaku, že budu dělat vedoucí na táboře. Loni na něm byla moje dcera a nepřijela nespokojená, což bylo zajímavé. Že nebyla ani spokojená jsem neřešila, důležité bylo, že nenadávala jako špaček, protože ze skautských táborů nám chodily jednak ubrečené dopisy a jednak se nám děti vracely ve zlé náladě. Tak jsem si říkala, že to asi nebylo tak hrozné.

Provozovatelé tábora si dali prazvláštní podmínku – nechtěli, aby se akce účastnili očkovaní. Po důvodech jsem radši moc nepátrala, protože na debatu o tom, jak očkování obsahuje všechno to, co se šíří, že obsahuje, a jak očkovaní nejen, že zmírají vlivem všech těch mutací, ale taky navíc ohrožují všecky okolo, jsem neměla mentální kapcitu. Řekla jsem si, že si každý může nastavit pdomínky, jak uzná za vhodné, a tečka za větou. Zásadní chyba!

Druhá chyba spočívala v nízké ostražitosti. Mělo mi být divné, že ještě 23. 6. hlavní vedoucí sháněla personál! Vlivem neočkovací agitky se totiž majitelé rozhádali se všemi, se kterými dlouhá léta spolupracovali. Celý tým se rozpadl – od pomocníků, přes kuchaře až po vedoucí Proto tak urputně trvali na tom, abych jela já! Jenže těmto varovným signálům jsem nevěnovala pozornost. To se mi pěkně vymstilo!

Samotný tábor byl jako malá noční můra ze středních Čech. Na 40 dětí ve věku 5 – 15 let (z toho přijelo pár zavšivených z dětských domovů nebo nepříliš funkčních rodin s doporučením od OSPODu s mnoha problematickými rysy v chování nebo s mentální retardací či ADHD) jsem byla vedoucí já a asi dvacetiletá slečna. K ruce jsme měly dva šestnáctileté praktikanty. Mladší vedoucí odjela na hned druhý den dělat pizzu, to stejné se stalo další den, a vrátila se až po večerce. Takto měla odjet ještě v týdnu. Dvacet dětí vedl jen neplnoletý student střední školy. V táboře byly ještě dvě masérky jako kuchařky, hlavní vedoucí, která se většinu času skrývala ve svém domě a pak provozní, který je vážně nemocný s pohybovým aparátem. Tento dream team doplňovala zdravotnice, která s sebou měla asi tříletého syna.

Můžu vám říct, že jsem se ještě nikdy necítila být tak blízko vězení. Neuvěřitelně personálně podceněnému týmu odpovídal i chudý program, který dopoledne spočíval třeba ve sbírání mandelinek a po poledním klidu pak v namočení trička do lavorku (batikování zajistili vedoucí a pomocníci). Většina věcí byla zakázána buď kvůli bezepčnosti nebo kvůli ideové nevhodnosti (třeba děti nesměly hrát městečko Palermo), popř. technickému stavu areálu (u fotbalu se nesmělo moc koapt, sice se hrál s polovyfouknutým míčem, ale i tak, bože chraň, aby se nevysklilo okno srubu). Do toho všeho se v podstatě zpívala do zblbnutí jen jedna jediná písnička – přepsaný Hlídač krav o tom, jak je na táboře všecko úžasné. Brrr.

Kvůli tomu, že na táboře nebyl nikdo na úklid, měli tento na WC a v umývárně zajišťovat vedoucí a praktikanti. Vedle toho se čekalo, že budu s dětmi tu a tam držet hlídku nebo s nimi spát v tzv. studiu (jedna větší místnost u jídelny), kde děti musely občas spát pospolu – chatky prý třeba v bouřce nebyly bezpečné. No, u některých to byla pravda – do srubu mého syna a jeho kamarádu při každém dešti teklo proudem, což bylo vedení fuk.

Mnoho další nepěkných věcí tu ani nebudu zmiňovat, ať nejsem jak ufňukaná Uršula.

Když jsme zjistila, že se nic z toho, co se událo první tři dny, nezlepší (moje stížnosti nepadaly na úrodnou půdu), zavolala jsem kamarádům, jejichž děti jsem na tábor „zlanařila“, ať si pro ně přijedou, pak jsem brnkla manželovi, že se dekujeme. Druhý den jsme za mírně dramatických odfrčeli, ačkoliv se hlavní vedoucí bez mého vědomí pokoušela přemluvit (i moje) děcka, aby zůstala, že mám asi nějaké psychické problémy a jim tam bude dobře (obsah rozhovoru mi tlumočily ratolesti). Opravdu mne mrzelo (a ještě se mi o tom do dnešní noci zdálo), že jsem tam nechala ostatní děti, které rodičům zavolat nemohly… využila jsem aspoň všechny právnické dovednosti a znalosti, abych věc nenechala být. Uvidíme, co z toho všeho ještě bude. Vedení tábora si holt vybralo špatného soupeře.

Když jsme zastavili v nejbližším Lidlu, abychom koupili jídlo, stála jsem s tím obřím košem uprostřed prodejny a můj mozek vůbec nefungoval. Dokonce jsem si říkala, že až dojedeme do bytu v Brně, budu muset něco dobrého dětem uvařit. Vypadá to normálně, problém byl jen v tom, že my v tom bytě ani v Brně už přes půl roku nežijeme! Byla jsem ze všeho tak rozčarovaná přála jsme si pro děti opravdový tábor – s ohni, kytarou, bluegrassovými hitovkami, stezkou odvahy, hlídkami, službami v kuchyni, celotáborovkou, bobříky a zábavnými hrami. Místo toho dostaly málem sektářský pobyt.

Cestou domů jsme se stavili u našich přátel, kteří naštěstí dceru na tábor neposlali (kvůli vysokým nákladům – za ten tábor hrůzy si účtovali 6 800,-). Jejich domov je oáza a já mu soukromě říkám „poslední domácký dům“. Paní domácí mi řekla, že jí osobně to stejně přišlo divné, protože vedení tábora diskriminovalo očkované a to je špatně, jde přece o to stejné, proti čemu jsme celou dobu bojovali. Pod třešní na zahradě domku v malé vísce mi to konečně došlo – já od počátku jednala zle a podporovala špatnost! Za to se mi stalo všechno to ošklivé. Karma zafungovala víc než dobře.

Celý tábor byl jedna velká cenná zkušenost. Pro mne bylo nejužitečnější poznání, že nemám zavírat oči před nespravedlností, i když se zdá na první pohled, že o nic nejde. Je naprosto špatně vylučovat z života neočkované a stejně zlé je diskriminovat očkované. Neříkejme proto nikomu, že je hloupý, že je ovce, že je tamto nebo ono. Když to budeme dělat, dočkáme se tak leda stejně hrubé záplaty a budou to naše životy, které budou naprosto zkažené. Přece neuděláme těm nahoře radost tím, že se sami navzájem pošlapeme.

Nikdy, nikdy, nikdy nechci být učitelkou

Už nevím, kde na mne vykoukla reklama na web Začni učit! s doprovodným ukňouraným textem, jak je málo učitelů a jak děti prahnou po vzdělání a že by si každý, kdo je toho schopen, měl stoupnout za katedru a poučovat omladinu o životě. Web jsem si svědomitě prošla a jediné, co jsem po jeho opuštění věděla na beton, bylo, že učit nikdy nebudu. Nikdy, nech si to všichni zapamtují.

Mám docela ráda děti, dokonce i ty cizí, pokud to nejsou zpovykaní haranti. Dá-li se s nimi mluvit a jsou-li ochotní poslouchat, jsem vlastně v přítomnosti malých lidí docela ráda. Právě proto bych jim ale nemohla dělat to, co jim učitelé standardně provádějí. Začňěme ale u pedagogické fakulty. To je totiž zásadní překážka mé učitelské kariéry, protože s hloupými požadavky systému bych se nějak vypořádala a děcka bych přitom naučila, jak přesně se pravidla očurávají.

Když se chcete stát učitelem, měli byste mít alespoň tzv. pedagogické minimum. To bohužel znamená zapojit se (zase) do vzdělávání na vysoké škole. Přiznám se, že jsem to před pár lety naivně zkusila, jako kdyby mi nestačila právnická fakulta. Samotné přijímačky nebylo těžké udělat, konkurence byla značně nízké kvality (už to samo o sobě je smutné). Přišla jsem, něco vyplnila do papírů, aniž bych kdy testy viděla a ejhle, překvapení, překvapení, byla jsem přijata.

Kosa padla na kámen už první den ve škole. Nějaká podivná asistentka se jala vysvětlovat dospělým osobám, co to je pedagogika. Když se dostala k tomu, že prý existují i nějaké alternativy jako třeba „ta montessori“, ale o tom že toho moc neví, měla jsem dost. Takové telátko a ono to vzdělávalo ty, kdo měli učit děti! Jak asi tušíte, na té přitroublé škole mne už prakticky neviděli. Jako kantorka se nadále realizuju jen se svými dětmi v rámci domácí výuky.

Popravdě jsem za to, že jsem se do systému nedostala, ráda. Za prvé by mi bylo blivno ze všech kolegů, kteří jásali nad šťouračkami a nemohli se dočkat píchačky, kterou si taky mnozí s radostí zopakovali a ještě o tom blahu přednášeli dětem.

Za druhé: nedokázala bych dětem lhát o změnách klimatu, vyhrožovat jim plameny pekelnými a nemohla bych je děsit zaručeným koncem té naší planety opic.

Za třetí: neumím kreslit modrou a žlutou pastelkou tak dobře, abych mohla vylepit do každičkého okna školní budovy státní symbol cizího státu v barvách popelnic na tříděný odpad.

Za čtvrté: nedokázala bych vyprávět báchorky o tom, jak se bude všem úžasně dařit, když se budeme mít rádi, tolerovat kdejaký nesmysl a nechat ostatní, aby žili na náš úkor.

Za páté, za šesté, za sedmé… mohla bych toho napsat hodně, ale jak jste určitě pochopili (stejně jako já), zkrátka a dobře, nehodím se na to, abych poslouchala a abych dětem věšela na nos bulíky. Učitelka ze mne nikdy nebude a stejně by o mne žádný ředitel nestál.

Osobně doufám, že se ještě najdou další rodiče, kteří nechají děti doma a že třeba budu učit nějakou povedenou skupinku pěti šesti starších chytrých děcek a budeme si bez všech těch blbinek okolo na rovinu říkat, jak se věci mají, a budeme mezi sebou jednat bez servítků a všech kudrlinek a podobných sladkobolných krávovinek, kterých je dnes všude plno.

Právníci na venkově: díl 1.

Říkala jsem si, že bych mohla tu a tam zaznament něco málo o našem přesunu z Brna na venkov. Od listopadu, kdy jsme sem přišli, jsme se toho dozvěděli docela dost a ještě mnohem víc nám toho zbývá k vyzkoušení – myslím tím na neznalé a trapné měšťáky jako jsme my dva právníci s jemnýma rukama a znalostmi čerpanými z YT videí a starých Receptářů. Důležité je, snažím se utěšovat, že nás nezdary zatím nepoložily a že se nehodláme vzdát. Co se u nás zatím stalo?

Slepice

Naší největší pýchou jsou slepice. Pro Davida jsou to taky nejmilejší tvorové široko daleko. Naučili jsme se sehnat obilí do zásoby, myslet na včasné uvaření brambor, na nákup šrotu a máme zásobu struhadel na řepu. Odměnou nám je asi deset vajec denně a možnost sledovat celkem zábavné slepičí móresy. K méně zábavným patří jejich půtky, kvůli kterým jsem se dovzdělala ohledně poskytování první pomoci kuru domácícmu. Díky slepicím se naučíme stavět plot (už jenom jeho nákup představoval pro někoho, kdo umí tak leda ťukat do klávesnici, mnohahodinové dobrodružství).

Jestli se stát chystá nám na slepice sáhnout a zklikvidovat hejno, se zlou se potáže! Já totiž plánuju expandovat a začít chovat zlaté české kropenky a ne ty chudáky ze slepičárny. Slepic se nevzdám ani za nic.

Zahrada

Zahrada je naše chlouba a neštěstí zároveň. Zatím bydlíme v jiné vesnici a za brambory a rajčaty a paprikami a cuketami a hokaido a mangoldem a červenou řepou a mrkví a okurkami a fazolemi se snažíme dojíždět. Protože zahrada nebyla obdělávána několik let, vítězí nad našimi plodinami a mými nervy plevel.

Sice jsem nakoupila mnoho a mnoho sofistikovaného náčiní (třeba šintovačku, do té jsem se zamilovala), ale jakmile nejste na poli denně, plevel vám to spočítá.

Musím taky sehnat semínka, která nejsou hybridní, což je prakticky nadlidský úkol horší jak ničení plevele. Každopádně už teď můžeme jíst naše cukety a rajská a na všechny křivdy přírody zapomenout. Báječně vypadají brambory, tak si říkám, že nám přes zimu hlad nehrozí. Navíc po dvou hodinách pletí chutná pivo jako nikdy!

Dům

Největší výzvou je starý dům, který jsme koupili. Už nám pár týdnů říká pane a s tímto faktem nám nastala řada starostí. Musí se:

 • připojit dům na vodovod;
 • vyfrézovat, vyzdít a vyvložkovat komíny;
 • minimálně v kuchyně udělat nová elektrika;
 • vyměnit okna a dveře;
 • do kuchyně dovést studená voda k dřezu;
 • připravit odpad na pračku;
 • vyházet starý nábytek;
 • odřezat staré topení;
 • vytáhnout ze sklepa starý kotel;
 • natahat domů naopak metry a metry dřeva;
 • vymalovat;
 • položit podlahové krytiny;
 • vyměnit záchod;
 • sestavit nová linka;
 • sesmontovat staré skříně a postele;
 • nainstalovat kamna;
 • připravit brutar do koupelny;
 • vyměnit umyvadlo;
 • připravit malé ohřívače vody nad dřez a umyvadlo;
 • a asi milion dalších věcí, na které jsem raději už zapomněla.

Máme zatím víc štěstí než rozumu, protože se nám daří shánět šikovné chlapy na práci. I když se všechno posouvá kupředu šnečími kroky, posouvá se to.

Děti a zvířata a my

Myslím, že čistě lidsky se tu máme prostě líp. Všechen ten hluk, zápach, cizí lidé a shon, to mi absolutně nechybí. Nemám ráda kavárny, nepotřebuju suchi restaurace, nestojím o nakupování a nezajímají mne multikina. Naopak jsem ráda, že můžu chodit v obyčejném oblečení a se psy běhají děti tam, kam chtějí. Kočky se svobodně toulají a i když nám otevřeným oknem lítají do kuchyně stovky otravných much, nevadí mi to, protože současně s nimi proudí dovnitř čerstvý vzduch.

Myslím jen, že ze mne už má dost naše paní pošťačka – tolik balíků jako nám asi těžko někomu vozí. Když ono je tak náročné se vybavit vším potřebným a ještě do toho vybavovat dům a dílnu a zahradu a živit všecko to živé u nás doma.

Lidi

Na vesnici, ať chcete nebo ne, jsou prostě o dost normálnější lidi než ve městě. Je to tak, jakkoliv se to Pražákům nelíbí. Tady nikdo neřeší blbosti jako klimatikcá deprese nebo stříhání fousů do ornamentů u vybraných holičů. Tady jsou lidi lidmi a dost mne baví.

Auto

Osobně pro mne zůstává největší výzvou auto. Zkrotila jsem ho na cesty na vlak a dojedu do Znojma, ale to je můj maximální výkon. S autem se prostě nekamarádím. Nebude už třeba zákaz používání spalovacích motorů, abych s tím mohla přestat bojovat? Navíc ježdění autem brání pití piva, a to se mi nelíbí ani trochu.

Kozy

Docela teď uvažujeme o pořízení dvou koz. Chlívek by byl a když jim obětujeme zbytek zahrady, bude i pastva. Sousedi nás asi budou nenávidět, ale na druhou stranu by to mohlo být ještě o stupeň zábavnější živobytí, řekla bych. Dcera sice prosazuje ovce, ale já se kloním ke kozám. Ty české bílé mají rozhodně něco do sebe a já chci zjistit, jestli skutečně žerou papír, jak to bylo s Herkou v Gabře a Málince. Třeba by zpracovaly i pokutu od hygieny za to, že se nenaočkujeme.

Závěr

Jsem ráda, že jsme opustili malý byt v centru Brna. Jsme méně zranitelní a více resilientní. Když si čtu, jak drzouni v Německu vyhrožují lidem, že nebudou mít teplo ani vodu, nemám tolik strachu, jako bych cítila v Brně, kde jsem byla lapená v pasti. Teplou vodu nemám od listopadu a žiju. Koupu se každý třetí den a stačí mi k tomu brutar. Nestrádám, protože k dobrému žití nepotřebuju sprchu.

Věřím ale, že nebudou trpět nakonec ani lidi ve městě. pořád mi totiž nejde na rozum, s jakou nabídkou ti nahoře vlastně za občany jdou? Nechápu, proč by měl někdo chtít žít v nuzotě a v bídě? Proč? Nevidím jediný důvod. Naopak ale nedokážu ani spočítat argumenty pro to, abychom žili dobře a šťastně. To je přece to, co chceme. Tak si to doopravdy nenechme brát.

Dnes se mi nechce přemýšlet nad tím, co za podvod chystají ti nahoře na lidi s plynem, nehodlám se trápit inflací, nebudu řešit, jestli funguje karma a kdy sakra ty zatracené boží mlýny konečně domelou a kdy se uvaří voda na všechny ty svině. Ne, ne. Budu se věnovat příjemným věcem a večer si zajdu do sousední vesnice na skvělou plzeň. Na dvě. Tři. Snad pak trefím domů – a když ne, lehnu si do pole a s hvězdami nad hlavou budu přemýšlet o mravních zákonech ve mně.

Všechny texty série „Právníci na venkově“ najdete zde.

« Starší příspěvky Novější příspěvky »