Všeobecné

Tento blog je založen na softwarové platformě WordPress, která používá ke svému provozu cookies. Cookies jsou používány anonymně a nejsou párovány s osobními údaji uživatelů. Veškerá data jsou uložena na území ČR.

Majitelem a správcem blogu je Vendula Zahumenská, fyzická osoba. Ta se jakožto správce osobních údajů, které mu jsou jí třetí osobou poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou a poté s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Provoz webové stránky

Stránky www.svobodazahumny.cz mohou obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran (Facebook, YouTube, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo pro místní rozvoj aj.). Klepnete-li na odkaz, nemůžeme už ovlivnit shromažďování, ukládání nebo zpracování jakýchkoli osobních údajů těmito třetími stranami.

Cookies

K analýze návštěv našich webových stránek, jejich vylepšení a pro personalizaci reklam používáme Google Analytics, který sbírá anonymní informace o návštěvách pomocí cookies.

Pokud nechcete, aby se informace o Vašich návštěvách takto používaly, nainstalujte si Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Instalaci a ukládání cookies můžete také zamezit příslušným nastavením ve svém prohlížeči – zvolte možnost „zakázat cookies“. Podrobnosti najdete v pokynech od vydavatele svého prohlížeče.

Práva subjektu údajů

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že subjekt údajů má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Subjekt údajů má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt údajů právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

Subjekt má právo, aby správce  v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává subjektu údajů možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Subjetk údajů má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

V případě, že bude osoba jakkoli nespokojena se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem , může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
telefon: +420 234 665 111
web: www.uoou.cz

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)