V eKlepu je ke shlédnutí další novela zákona, tentokrát č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Skrze ni má být jednak zakotvena telemedicína a dále jen tam řada ustanovení o elektronizaci zdravotní dokumentace. Zajímavá je mj. změna § 65 odst. 2 písm. d). Tento paragraf zní dosud takto:

Do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi mohou bez jeho souhlasu nahlížet, jestliže je to v zájmu pacienta nebo jestliže je to potřebné pro účely vyplývající z tohoto zákona nebo jiných právních předpisů, a to v nezbytném rozsahu, osoby se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání, které se podílejí na výkonu působnosti správních orgánů, oprávněné k výkonu kontroly v rozsahu jejich pověření podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů a pověřené osoby se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání přizvané ke kontrole v rozsahu jejich pověření.

V komentáři se uvádí:

Mezi tento druhý okruh osob s oprávněním k nahlížení do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi patří zejména zdravotničtí pracovníci, kteří se podílejí na poskytování zdravotních služeb, ale například i zdravotničtí pracovníci pověření zdravotními pojišťovnami k provádění činností dle zákona o veřejném zdravotním pojištění, zaměstnanci správních orgánů plnících povinnosti dle zvláštních zákonů či orgánů ochrany veřejného zdraví, soudní znalci zpracovávající posudky.

Tohle je tedy aktuálně platná právní úprava. Už tak je to pěkný vopruz, že báby z KHS o vás mohou vědět víc než pámbu.

Nově má ale paragraf vypadat dokonce následovně:

Do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi mohou bez jeho souhlasu nahlížet, jestliže je to v zájmu pacienta nebo jestliže je to potřebné pro účely vyplývající z tohoto zákona nebo jiných právních předpisů, a to v nezbytném rozsahu, osoby, které se podílejí na výkonu působnosti správních orgánů, oprávněné k výkonu kontroly v rozsahu jejich pověření podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů a pověřené osoby se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání přizvané ke kontrole v rozsahu jejich pověření

Vidíte ten rozdíl?

V důvodové zprávě se dočtete:

V případě osob, které se podílejí na výkonu působnosti správních orgánů za účelem kontroly, se vypouští požadavek, aby taková osoba měla způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Vzhledem k omezenému počtu zdravotnických pracovníků, kteří pracují ve správních orgánech (naprostá většina osob, které získaly způsobilost k výkonu zdravotnického povolání, chce vykonávat zdravotnické povolání a nikoli pracovat jako úředník), je tato podmínka významným omezením pro výkon kontrolní činnosti správních orgánů. V řadě případů pak zdravotnické vzdělání není nezbytné pro výkon kontrolní činnosti zahrnující nahlížení do zdravotnické dokumentace. To, jestli lékař provedl určitý vyžadovaný zdravotní výkon v přípravě k atestaci, je schopen v rámci kontroly dodržování zákona č. 95/2004 Sb. ověřit i poučený laik, stejně jako to, zda byl pacientovi podán určitý lék v rámci kontroly dodržování zákona o návykových látkách

Opravdu chceme, aby bylo lecjakému úředníčkovi dáno právo hrabat se v našich zdravotních záznamech? Vím, že státu je názor jeho otroků poměrně volný, ale přesto se nad tím aspoň zamyslete. Současně je dobré popřemýšlet, proč o to státu tolik jde, aby nás mohla kontrolovat kdejaká krysa. Kvůli drogám to nejspíš nebude.