Štítek: energie

Mír a spravedlnost podle Hořejšího, Stropnického a Kavana

Mír, spravedlnost, právní stát, demokracie, ústavní pořádek, lidská práva či nezávislé soudy. Je pěkné v ně věřit a doufat, ale je to stejné jako věřit a doufat v boha. Člověk nějakou víru potřebuje, nihilisté to mají na světě dost těžké. Druhou věcí je pak realizace této víry skrze stát nebo církev. Tam už to nebude fungovat nikdy a vždycky půjde jen o lži, podvody a báchorky.

Přijde mi proto velmi roztomilé, že Stropnický, Hořejší a Kavan neztratili chlapeckou důvěru ve vyšší dobro a iniciovali výzvu „Mír a spravedlnost“. Vedle těchto hochů si přijdu jako otrlá stará ježibaba, neboť já mír ani spravedlnost nevzývám a vzývat už nikdy nebudu. Přesto si dovolím upozornit na zajímavé aspekty iniciativy. Patří mezi ně tyto požadavky, které ti „tři králové“ a jejich následovatelé vznášejí:

Proto se ustavujeme jako mírová iniciativa „MÍR A SPRAVEDLNOST“ a vyzýváme českou vládu, aby: 1/ ukončila slovní podporu válce a šíření nenávisti vůči kterémukoli státu či jeho představiteli, a potlačování názorů, které válku kritizují, 2/ podnikla veškeré kroky vedoucí k dosažení urychleného příměří, jehož součástí bude i přerušení dodávek zbraní, a poté k jednání o spravedlivém míru, a to se svými evropskými partnery s cílem získat pro mír i vládu USA,

3/vyhodnocení dopadu sankcí uvalených na ruskou ekonomiku a zároveň naopak dopadu těchto sankcí na obyvatelstvo a ekonomiky evropských zemí,

4/ zdržela se jakékoli podpory uvalování dalších sankcí do doby vyhodnocení efektů sankcí již existujících ve smyslu bodu 3, a pokud se prokáže, že jsou pro Rusko neúčinné, kdežto pro evropské země a jejich obyvatelstvo poškozující, požadovala jejich zrušení,

5/ soustředila se na zmírňování dopadů války, inflace, drahoty a sankcí a zajistila skutečnou, účinnou a rychlou pomoc českým obyvatelům a podnikům.

Byla jsem upozorněna, že slavná Učená společnost složená ze samých mozků naší doby už proti Stropničákovi a spol. vystoupila se samými důraznými a podloženými argumenty, například s těmito:

Ukrajina vede statečný boj proti barbarství, kterého se vůči ní Putinovo Rusko dopouští už bezmála celý rok. V tomto nevyprovokovaném válečném konfliktu si Vladimir Putin počíná jako primitivní despota. Ukrajinci se statečně brání a daří se jim s obrovskou vojenskou materiální pomocí spřátelených zemí civilizovaného demokratického světa vítězit.

​Jedno oko nezůstane nad odvahou bývalé Sovětské republiky a jejích příjemných a kultivovaných občanů, kteří z trosek vybudovali prosperující a fungující stát, který jim teď ničí zlé Rusko (pardon, RuSSko), suché.

Učenci nezapomněli lomit rukama nad tragickým osudem ČSR v roce 1938, protože když někdo vytáhne kartu Mnichov, nedá se už rozumně debatovat – když máte něco proti, jste automaticky zrůda:

Český národ má dodnes trauma z toho, že v roce 1938 naše reprezentace složila zbraně a nebránila naši zemi proti nacistické tyranii. Česká republika už opět patří mezi respektované demokratické země Evropské unie a NATO, a proto nesmíme za žádnou cenu tlačit Ukrajinu do vyjednávání o míru s Putinem, aniž by před tím Rusko opustilo všechna okupovaná území Ukrajiny. Naopak ji musíme všemi dostupnými prostředky v jejím boji podporovat tak dlouho, dokud nezvítězí, nebo dokud sama z vlastního rozhodnutí neprojeví vůli s Ruskem jednat o podmínkách míru a o budoucím soužití obou sousedů.

Ach, jasně, jasně. Já tedy netrpím traumatem ani nostalgií a celý osmatřicátý mám u zadku, stejně jako osmašedesátý a jiné pitomé roky naší usmolené české historie. Kéž by se tu raději mluvilo německy, pak bychom se nemuseli v potu tváře učit der, die a das a mluvili bychom aspoň nějakým užitečným jazykem a ne touhletou hatlamatilkou plnou diakritiky a podivných pravidel (ne že ta by němčina neměla).

Výzva Stropnického, Hořejšího a Kavana zkrátka je zajímavá a ještě zajímavější je, jak moc se shodne s mými požadavky, které jsem měla vůči řešení covidu – zejména pokud jde o poměření dopadů opatření vůči jejich pochybným výsledkům. Cost-benefit analýzu ale doteď nikdo neprovedl a určitě se to nestane ani u sankcí. Ostatně s přezkume těch plynových už mne soudy poslaly do háje taky.

Spravedlnost, mír a jiné záležitosti se zkrátka hodí jen do učebnic a v praxi se jimi proti státu a jeho zvůli nikdy bránit nemůžete.

P. S.: Už vidím, jak voláte, že Stropničák a Hořejší byli covidisti. Ano, byli. Ale teď činí něco rozumného (jen si nejsem jista důvody, které k tomu mají, ale nechám se překvapit). Určitě i vy znáte někoho, kdo se za covidu jevil jako rozumný člověk a s Ukrajinou mu naprosto přeskočilo a začal baštit oficiální propagandu jako zblázněný, i když informacím o covidu nevěřil… tak proč by to nemohlo být i obráceně. Lidi jsou holt různí (obvykle blbí anebo pitomí).

Topení na 18 stupňů znovu na stole

Když už se člověk jednou podívá do eKlepu, musí se připravit na jednu jobovku za druhou. Nejen, že tam je nějaký canc o příspěvku pro tzv. solidární domácnosti, které ubytovávají naše udatné hrdiny a údernice z bývalého Sovětského svazu, ale taky je tam znovu aktualizována slavná vyhláška.

V důvodové zprávě se uvádí:

Návrh vyhlášky stanovuje teploty vnitřního vzduchu v pobytových i nepobytových místnostech, které je zapotřebí dosahovat. Tyto teploty jsou za účelem úspory tepelné energie snížené oproti návrhovým teplotám při projekci budov. Pro pobytové místnosti (byty) je to 18 °C. Při předcházení stavu nouze je možné dle návrhu vyhlášky vytápět buď podle pravidel stanovených současným legislativním aktem nebo na základě souhlasu vlastníka budovy, společenství vlastníků jednotek nebo správce, pokud společenství vlastníků jednotek nevzniklo na nižší hodnoty uvedené v příloze návrhu vyhlášky. Pro některé byty je tak možné snížit teplotu až o 6 °C, a tím snížit spotřebu energie na vytápění o cca 30 %. Nicméně pro zohlednění rozdílných podmínek v bytech s venkovními stěnami a zajištění tepelného komfortu umožňuje ve vybraných případech navržená právní úprava tak jako dosud navýšení do výše 3 °C.

Mnoho subjektů, které stupidní vyhlášku připomínkovaly, vytáčí do běla, že si lidi v rodinných domcích umí poradit a na svinském státu nejsou závislí. Třeba Energetický regulační úřad píše (hrubky záměrně ponechány, sorry):

Vyhláška MPO o předcházení stavu nouze a stavu nouze v plynárenství řeší otázku postupného omezování až přerušení dodávek plynu, v případě domácností se jedná „pouze“ o přerušení dodávek plynu až v případě havarijního stupně, tedy jakéhokoli postupného omezení dodávek. Ač chápeme plně nutnost vydání vyhlášky, spatřujeme zde značnou nesourodost přístupu k domácnostem zajišťujícím si teplo a teplou vodu vlastními plynovými kotly bez jakéhokoli omezení na teplou a domácností připojených na soustavy zásobování tepelnou energií. Vlastníci rodinných domů a bytů vytápěných individuálními plynovými kotli tak na rozdíl od členů SVJ nebudou omezováni a motivování ke snižování teploty v interiérech, resp. ke snižování spotřeby zemního plynu a oproti bytům vytápěných např. ústředním vytápěním ze soustav zásobování tepelnou energií z fosilních paliv budou zvýhodněni.

MPO nářek chápe a lituje, že to nejde:

Předkladatel si je vědom skutečnosti, že vlastníci rodinných domů nebudou ve spotřebě zemního plynu omezováni. Zákon č. 406/2000 Sb. však podle § 7 odst. 6 neumožňuje, aby se pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody stanovená vyhláškou vztahovala na rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci.

Z toho usuzuju, že je třeba posílit snahy lidí být na státu co nejméně závislí a co nejvíce mu škodit a házet písek do jeho obludného soukolí. Proto si kupte slepice (natruc ptačí chřipce), proto chovejte králíky, proto mějte kamna na dřevo, proto nedávejte děti do školy. Stát, tu bestii, to vážně rozčiluje, když nemá svoje poddané pod kontrolou. Měl by vás chuť upálit jako čarodějnice.

Každopádně to vypadá, že vyhláška bude brzo účinná. Ti, kdo státu věří, se již jistě těší, budou mít v obýváku 18 stupňů a jejich hažarti ve školách budou klepat kosu. Taky se nemůžou dočkat, až jim třeba šest hodin denně pětkrát do měsíce nepůjde elektrika, bo musí bojovat proti Putinovi po boku gerojů. Ti ostatní si můžou říct tak leda: „To je mrcha, ta Česká republika.“ Pak se musí pokusit podniknout další kroky, aby se jich stát prakticky netýkal.

Čtěte: Jak nám Fiala plánuje vypínat elektřinu?

V rámci ničení lidí si náš úhlavní nepřítel stát (rozuměj Česká republika) naplánoval, jak bude svým otrokům, pardon, občanům, vypínat elektřinu. V eKlepu je dostupný návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu

Do § 5 vyhlášky se má doplnit odst. 7, který zní:

Omezení spotřeby elektřiny a změnu dodávky elektřiny podle odstavce 1 písm. b) bodu 1 lze uplatnit:

a) nejdéle po dobu šesti po sobě jdoucích hodin,

b) nejvýše jednou v rámci jednoho kalendářního dne, a

c) nejvýše pětkrát v daném kalendářním měsíci.

§ 5 odst. 1) písm. b) bod 1, na který se odkazuje, má znít: Omezení spotřeby elektřiny a změna dodávky elektřiny při předcházení stavu nouze jsou prováděny technickým dispečinkem příslušného provozovatele soustav podle regulačního stupně č. 1- 4.

Samozřejmě, že málokdo ví, jak se kdo zařazuje do regulačních stupňů. určuje to příloha č. 1 vyhlášky:

1) Zákazníci jsou zařazováni do regulačních stupňů podle

a) způsobu ovládání spotřebičů pomocí hromadného dálkového ovládání,

b) jmenovité hodnoty napětí části elektrizační soustavy, ke které je odběrné elektrické zařízení konkrétního zákazníka připojeno,

c) hodnoty rezervovaného příkonu uvedeného ve smlouvě o připojení.

(2) Zařazení zákazníků do regulačních stupňů:

a) v regulačním stupni č. 1 jsou zařazeni všichni zákazníci, u nichž je prováděno ovládání vybraných spotřebičů pomocí hromadného dálkového ovládání, popřípadě prostřednictvím jiného technického systému pro řízení velikosti spotřeby,

b) v regulačním stupni č. 2 jsou zařazeni zákazníci odebírající elektřinu ze zařízení distribučních soustav s napětím vyšším než 1 kV s hodnotou rezervovaného příkonu do 100 kW a zákazníci odebírající elektřinu ze zařízení distribučních soustav s napětím do 1 kV s hodnotou jističe před elektroměrem nižší než 200 A,

c) v regulačních stupních č. 3 a 5 jsou zařazeni zákazníci odebírající elektřinu ze zařízení přenosové soustavy nebo ze zařízení distribučních soustav s napětím vyšším než 1 kV a s hodnotou rezervovaného příkonu 1 MW a vyšší,

d) v regulačních stupních č. 4 a 6 jsou zařazeni zákazníci odebírající elektřinu ze zařízení distribučních soustav s napětím vyšším než 1 kV a s hodnotou rezervovaného příkonu od 100 kW včetně do 1 MW a zákazníci odebírající elektřinu ze zařízení distribučních soustav s napětím do 1 kV s hodnotou jističe před elektroměrem 200 A a vyšší,

e) v regulačním stupni č. 7 jsou zařazeni všichni zákazníci.

Vyhláška je složitá a nechce se mi jejím čtením trávit víc času, protože to stejně nemá žádný význam. Co přesně má Fiala a kol. za lubem, to těžko říct, je to ale nepochybně nějaká velká levota, která má dál a dál škodit lidem, ostatně jak to svinský stát tak dobře umí. Vyhláška má být účinná od 1. 1. 2023.

Žádost vlády o info: dostupné energie a právo na život

Dnes jsem trénovala rozjezdy do kopce v mém krásném a milovaném starém autě, které jsem dostala darem a kterého si velmi považuju. Protože jsem byla se svým výkonem nakonec velmi spokojena, v dobré náladě jsem přemýšlela, jak využít včerejší bombastické vyjádření Síkelova úřadu do soudního řízení.

Nejjednoduší je samozřejmě napsat žádost o informace. Tak jsem to za 5 minut celé hodila „na papír“ a honem datovkou šoupla Úřadu Vlády. Zeptala jsem se na následující:

  • Jaká vhodná opatření ve smyslu uvedeného vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu bude Vláda ČR přijímat tak, aby nebyla dokonce ani ohrožena práva osob žijících na území ČR vyplývající z LZPS, zejm. právo na život, na zdraví, právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací atd.?
  • Jak Vláda ČR vhodnými opatřeními zajistí, aby nedošlo k ohrožení těchto práv nedostatkem tepelné energie?
  • K těmto otázkám požaduji poskytnout veškeré analýzy, podklady, studie a jiné materiály, ze kterých Vláda ČR při plnění tohoto úkolu bude vycházet a které si jistě nechala zpracovat, když se Ministerstvo průmyslu a obchodu takto vyjadřuje do soudního řízení.

Žádost jsem ukončila touto větou:

S opravdu upřímným pozdravem a nezměrným zájmem o Vaši úplnou a pravdivou odpověď bez vytáček a obecných a nicneříkajících proklamací, popř. nesmyslných odkazů na mediální zprávy a podobně. Vendula Zahumenská

No neříkejte mi, že se touhletou situací nejde taky dobře bavit. Jde. A teď šup šup do skutečné práce, není na světě jen sranda.