Dnes ráno mi kamarád posla informace o tom, co se prý děje v Akademii věd. Nechtěla jsem naletět jako naše Amazonka (pamatujete přece – Vidlák, odstřihávání maminek od elektriky a nebo to varování KHS před tuberou), a tak jsem se ho zeptala, zda si je jistý, že nejde o fake. Dušoval se, že ne. Jala jsem se tedy použít Google, abych se ujistila. Zjistila jsem, že je to hrůza vážně pravdivá a navíc nejde jen o AV ČR, ale například i o Univerzitu Karlovu. Jste zvědaví, o co jde? Povím vám to.

Novým cílem akademické sféry je bojovat se záškodnickou cizí mocí, která jim jde po noteboocích s cennými daty, a to skrze posilování institucionální odolnosti.

V opatření rektora UK č. 43/2021 se mj. definuje, co se vlastně rozumí tou institucionální odolností:

Cílem tohoto opatření je nastavení vnitřních procesů na Univerzitě Karlově (dále jen „univerzita“) za účelem zvyšování institucionální odolnosti univerzity proti vlivům cizí moci, zejména formou zvyšování povědomí o hrozbách a rizicích, kterým je vystavena jak univerzita jako celek, tak její jednotliví zaměstnanci a studenti.

„Institucionální odolností“ se rozumí zejména odolnost proti vlivovému působení cizí moci na univerzitě, kybernetická bezpečnost a dodržování předpisů a pravidel týkajících se mezinárodních kontrolních režimů, zejména omezení nehmotného přenosu technologií, a mezinárodních sankcí, včetně omezení technické pomoci (dále jen „mezinárodní kontrolní a sankční režimy“).

Aby se na univerzitu nedostali diverzanti, je třeba být bdělý, proto rektor nařídil, aby se kádrovali uchazeči o studium:

V případech, kdy existuje podezření, že jsou uchazeč o studium, uchazeč o zaměstnání nebo potenciální partner spolupracující na výzkumném nebo vzdělávacím projektu ze zemí, proti kterým jsou uvaleny mezinárodní sankce týkající se zákazu technické pomoci, je povinno studijní oddělení fakulty, personální oddělení součásti nebo daný projektový tým toto bez zbytečného odkladu ohlásit bezpečnostnímu manažerovi nebo pověřenci institucionální odolnosti na součásti… Bezpečnostní manažer doporučí podle pravomoci v dané věci rektorovi nebo děkanovi další postup, zejména zda je možné v přijímacím řízení, výběrovém řízení či přípravě projektu pokračovat, případně za jakých podmínek. 

Personál je třeba řádně proškolit, aby chápali, jak podstatná je to agenda:

Zaměstnanci jsou povinni absolvovat školení týkající se institucionální odolnosti, zpravidla společně se školením bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, a pravidelně školení obnovovat. Vybraní zaměstnanci, kteří by zejména s ohledem na vedoucí funkce, vědní obor nebo oblast vzdělávání, ve kterých působí, mohli být cílem vlivového působení s vyšší pravděpodobností, absolvují školení v rozšířeném rozsahu.

Vzdělat se musí i studentstvo:

Studenti jsou povinni absolvovat školení týkající se institucionální odolnosti, pokud o tom rozhodne bezpečnostní manažer.

Taky je zaměstnancům i studentům doporučeno, aby pěkně za tepla donášeli:

Pokud má zaměstnanec nebo student podezření, že dochází k uplatňování vlivu cizí moci nebo k pokusu o něj, nahlásí bez zbytečného odkladu tyto skutečnosti bezpečnostnímu manažerovi univerzity nebo pověřenci institucionální odolnosti na své součásti, který informaci bez zbytečného odkladu předá bezpečnostnímu manažerovi.

Nevíte-li, co je to takový bezpečnostní manažer, hned vám to povím. to je funkce zřízená za účelem kontroly, jestli je instituce dosti odolná, že zřídila funkce bezpečnostního manažera. Lidi, někdy lituju, že jsem se nepokusila v té akademické zašívárně uchytit. To musí bejt bájo – cestování zadarmo, večírky, celkový flakec, žádná práce, těžký prachy, jistej flek… Jo, závidím.

Na závěr doplňuji, že kdyby studenti a zaměstnanci nespolupracovali a nechtěli práskat nebo se vzdělávat, pak rektor je informoval, že porušili povinnosti:

Porušení povinností podle odstavce 1 až 4 bude u zaměstnanců považováno za závažné porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci ve smyslu § 52 odst. g) zákoníku práce.

Porušení povinností podle odstavce 1 až 3 a 5 bude u studentů považováno za porušení povinností stanovených právními předpisy nebo vnitřními předpisy univerzity ve smyslu § 64 zákona o vysokých školách.

Hustý, ne? Ale já nejsem zlá a neuznalá, akademikům tohleto dobro, stejně jako očkování a tak ze srdce přeju, stejně jako zeleným mozkům. Ať je pořádně vopíchaj ze shora až dolů a ať je vzdělávají ohledně institucionální odolnosti. Zaslouží si to, vždyť si to všechno přáli a dělali první poslední, aby se to splnilo. Je dobře, že lidi dostávají to, co tak moc chtějí!