Dívám se zase na eKlep a je tam aktualizovaný návrh zákona, kterým se novelizuje Lex Ukrajina.

V důvodové zprávě jsme narazila na tento text:

Navrhovaná úprava reaguje na předpoklad, že v souvislosti v probíhající agresí Ruské federace na Ukrajině může v průběhu prvního pololetí roku 2023 na území České republiky přicestovat statisíce vysídlených obyvatel Ukrajiny.

Co tím sakra Fiala a kol. chce naznačit? Že se můžeme těšit na další obyvatele nejzkorumpovanější země Evropy prolezlé TBC, HIV a dalšími parádními chorobami?

Neuvěřitelné je, že tato část důvodové zprávy pokračuje následovně:

Tato skutečnost může představovat zásadní nápor na tuzemský zdravotní systém. Z tohoto důvodu je nezbytné vytvořit dočasné mechanismy posilující racionalizaci poskytování zdravotní péče za těchto okolností, a to v co nejkratším čase a na místech, kde by dosud standardními prostředky nemohla být v takto krátkém čase poskytována.

Návrh tak má zajistit možnost zajištění ambulantní péče těmto osobám i s tím záměrem, aby nedocházelo k přehlcení zdravotnických zařízení, ordinací praktických lékařů a ambulantních specialistů v případě, že by museli tuto péči vyhledávat ve zdravotnických zařízeních. Účelem navrhované právní úpravy je vytvoření sítě míst prvního kontaktu pro pacienty z výše uvedeného důvodu se dočasně zdržující na území České republiky. Tato pracoviště se budou nacházet mimo zdravotnická zařízení zejména v místech dočasného ubytování těchto osob a budou sloužit jako místa poskytování základní zdravotní péče těmto pacientům…

Péče poskytována na těchto místech nebude nahrazovat péči ve zdravotnických zařízeních; bude-li vyžadovat zdravotní stav pacienta péči, kterou lze poskytnout pouze ve zdravotnickém zařízení, poskytovatel poskytující péči na tomto místě učiní všechny potřebné kroky k alokaci takového pacienta do vhodného zdravotnického zařízení ambulantní, jednodenní nebo lůžkové péče.

WTF? Jaký nápor na systém? Ten přece slouží českým občanům a ne kdekomu. Proč prostě vláda konečně neřekne, že konec šmytec, už nepřijímáme žádné cizí občany, protože už jsme úplně vybrakovaní?

Dále si můžete prohlédnout moc pěknou a obveselující tabulku:

Nejvtipnější je, že ve stejné důvodové zprávě si můžete přečíst v kapitole s názvem „Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky a sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí“:

Celkově lze tedy předpokládat měsíční náklady na úrovni cca 900 – 970 mil. Kč.

Já jen čekám tomhle tom bláznivém právním guláši, kdy se konečně ministrovi zdravotnictví podaří prosadit novelu, která umožní, aby nás „léčili“ ukrajinští lékaři bez titulu, resp. s tituly koupenými na černém trhu, který na Ukrajině báječně kvete. Nevím, jak dlouho Kubek ještě zvládne držet pozice…

Tak co, jak se cítíte? Těšíte se na další pokračování téhleté komedie? Hlavně se modlete, abyste byli zdraví. Soupeřit o lůžko v nemocnici nebo o vzdělaného českého lékaře (a taky antibiotika nebo jiné léky) se statisíci (nebo už milionem?) nových spoluobčanů s nejrůznějšími zajímavými bacily asi zase taková prča nebude.