Se zájmem jsem si přečetla rozhořčený text nějakého stupidního pisálka na Forum24 s názvem: Putin zavedl elektronické nevolnictví. Dnešní mužik se konci v mlýnku na maso vyhne jen stěží. Na Novinkách se čílí Mitrofanov na totožné téma. Svůj textík pojmenoval takto: Ruský stát utahuje smyčku nevolnictví. Vědí tihleti géniové 21. století, že totéž v bleděmodrém máme u nás?

Co vytýkají Putinovi na Forum24 (Mitrofanov píše stejně, nebudu jej tedy k témuž citovat):

Před šmátrající krvavou rukou Vladimira Putina už není úniku. Vůdce podepsal zákon o vytvoření jednotného registru vojenské evidence. Podle zákona budou povolávací rozkazy pro osoby podléhající vojenské službě zasílány písemně a duplicitně v elektronické podobě. Elektronické povolání se bude považovat za doručené okamžikem jeho vyvěšení na osobním účtu občana na „příslušném informačním zdroji, v informačním systému“. Kdo bude odvodu vzdorovat, stane se občanem druhé kategorie. Agentura TASS oznámila, že oznámení o předvolání bude zasláno na osobní účet občana na portálu veřejných služeb. „Není-li předvolání doručeno písemně nebo elektronicky, považuje se za doručené uplynutím sedmi dnů ode dne jeho zveřejnění v registru předvolání.“

Náš branný zákon prochází právě teď novelizací. Naše báječná fialková vláda mj. navrhuje, že by se povolávák měl doručovat mj. skrze datovou schránku. Doručen samozřejmě bude, i když si ho deset dní nevyzvednete, a to platí i pro poštu.

V důvodové zprávě se píše:

Elektronizace vojenské evidence (využívání údajů z informačních systémů veřejné správy (ISVS) bez zatěžování občanů dotazníky apod.). Dosavadní agenda je vůči občanovi komunikována listinnou podobou (dotazníky, hlášení, písemné doručování) a nejsou dostatečně využívané možnosti využívat údaje o občanech podléhajících branné povinnosti a komunikovat s nimi elektronicky. Vytváří se prostor pro elektronizaci agend branné povinnosti, agend zajišťování obrany státu a snižování administrativní zátěže občana. V případě potřeby toto velmi urychlí i odvodní řízení za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. Dosavadní „Registr výkonu branné povinnosti“ se s ohledem na legislativní koncepci využívání údajů z informačních systémů veřejné správy navrhuje zrušit.

Pokud tedy jde o jednotnou evidenci, tak novela vojenských předpisů dává armádě možnost, aby při vedení vojenské evidence využívala registry veřejné správy a žádat o lidech ještě další údaje, ke kterým nelze skrze registry přistupovat.

Údaje o vás chce parta zelených mozků z těchto důvodů:

Nemožnost využívat údaje o občanech mající brannou povinnost mimo stav ohrožení státu nebo válečný stav vede k následujícím rizikům:

1. Stát nemá k dispozici důležité údaje o občanech, kteří mají brannou povinnost. Stát tedy dostatečně nezná své zdroje pro stav ohrožení státu a válečný stav a ani nemá informace o jejich vůli bránit stát.

2. Stát nemůže pro účely plánování výběrového doplnění ozbrojených sil za stavu ohrožení státu a jejich mobilizace za válečného stavu vyhodnocovat údaje o občanech, které jsou nezbytně nutné a to již v době příprav. Zahájit efektivní shromažďování a zpracování řádově desítek údajů o milionech občanů až v době stavu ohrožení státu a válečného stavu není technicky proveditelné a s ohledem na rychlost soudobého vedení bojových operací je to i pozdě a neproduktivní.

3. Občané nemají obecné povědomí a informaci o existenci jejich branné povinnosti a jejím obsahu a možnostech převzetí jejího dobrovolného výkonu v době mimo stav ohrožení státu a válečný stav. Dokonce i občané, kteří by byli ochotni dobrovolně vykonat brannou povinnost, ať formou služebního poměru vojáka z povolání nebo dobrovolné přípravy, často nedisponují takovou přímou informací. .

Krysy s metály, co?

Kde je rozdíl? Vy ho snad vidíte? Mně se zdá, že postup tyrana Putina a naší krásné demokracie a právního státu je shodný.

Putin je ale prý takový nelida, že tomu, kdo volání armády neuposlechne, zničí život.

Když se „občan bez závažného důvodu nedostaví k vojenskému odvodnímu úřadu po uplynutí 20 dnů ode dne doručení předvolání“, může mu být „zakázána registrace soukromého podnikatele, registrace vozidel a nemovitostí, omezeno právo řídit vozidlo a odepřen úvěr“.

Náš stát považuje za trestný čin už to, že nepřijdete k odvodu – ve válce za to můžou být až tři roky. To, co zavádí Putin, to by se jistě vládnoucí straně líbilo, ale ještě na to nemá koule. Počkáme, až co EU. Mimochodem, v době válečného stavu ale Česká republika může s klidem rekvírovat majetky, na to už paragrafy dávno má. Tak kde je rozdíl?

Putinovi ale nestačí, že Rusy ožebračí, ještě jim prý ten kruťas zakáže vycestovat ze země.

Kromě toho občané podléhající branné povinnosti nebudou moci opustit Rusko ode dne, kdy obdrží povolávací rozkaz, až do doby, kdy se dostaví na vojenský registrační a odvodní úřad.“

Forum24 se proto vážně zlobí:

A je to. Pro mužika už nebude žádné výmluvy, že ho nezastihli, že nic nedostal, že nic neví. Bude se předpokládat, že ví. A žádné emigračky a pokusy uniknout hrdinské smrti či vlasteneckému ustřelení nohy či ruky na ukrajinském bojišti. Poddaný nevycestuje. Nastalo nové elektronické nevolnictví.

Náš branný zákon v § 35 odst. 8 říká: Občan, který má brannou povinnost, se dopustí přestupku tím, že po dobu stavu ohrožení státu nebo válečného stavu vycestuje do zahraničí bez souhlasu podle § 24. Nenastoupení vojenské služby (tj. i zdrhnutí do zahraničí) je rovněž trestným činem. Kdo je tedy onen mužik, o kterém mluví Forum24 – Rus nebo Čech?

Mimořádně komicky vyznívá tato lamentace:

Samozřejmě víme, jak to chodí. Zlatá mládež kremelských činovníků si bude dál užívat v Londýně či jinde, rukovat budou jiní. Na to, aby se stali materiálem do mlýnku na maso pro Putina, Lavrova, Šojgua, Peskova a celé dvořanstvo, se použijí ti, co se nemohou moc bráni

Ani podle našeho branného zákona nemusí vyvolení do války. Patří mezi ně mj.:

Poslanci a senátoři Parlamentu, členové vlády, soudci Ústavního soudu, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu, členové bankovní rady České národní banky, občané ve funkcích s diplomatickými a konzulárními výsadami a imunitami, hejtmani krajů, primátor hlavního města Prahy, ředitelé krajských úřadů a ředitel Magistrátu hlavního města Prahy (po dobu výkonu funkce).

Sice nelze hovořit o zlaté mládeži, ve většině případů jde o připotomělé geronty nad hrobem, ale to je fuk.

Obzvláště nedomyšlené pak od novinářů je, když Mitrofanov pak cituje jakéhosi velkého myslitele:

Jeden z nejhlouběji uvažujících ruských politologů v exilu, Vladimir Pastuchov, k tomu napsal: „Naše kultura je skrznaskrz militaristická. To je přirozené, protože odráží nesnadné cesty našich dějin. Hrdinský čin ve válce je snad jediný čin, který je lid ochoten uznat. Voják je jediným skutečným hrdinou. Semknutost proti nepříteli je jedinou podobou opravdového bratrství. To se nevycucalo z prstu, je tím prodchnuto umění, filozofie, folklor.“

A co naše pitomá kultura? Ta není militaristická? Co ten přestárlý zbytečný špenát, který byl tak naštvaný na drzého Kubka vyzývajícího k ignoraci nablblého hraní si na vojáčky?

Mě to zaskočilo. Dokážu si představit, že to dokážou zneužít různé skupiny lidí, kteří mají za cíl destabilizovat naši společnost. Ostatně v minulosti se to stávalo téměř pravidelně. Co mě překvapilo, že se v negativním slova smyslu vyjadřují někteří vysocí politici, což si myslím, že není úplně správné, a že se ta dezinformace a odpor šíří především v lékařské komunitě. Překvapilo mě to, že lékaři ještě před velmi krátkou dobou bojovali o každou minutu, v době covidové krize potřebovali každou ruku. A staví se k tomu negativně dokonce v čele se svým šéfem panem Kubkem, což si myslím, že je absolutně neakceptovatelné. Je potřeba také vnímat to, že se velmi výrazně mění bezpečnostní prostředí, a to nejen v obranné oblasti. Máme za sebou například úder tornáda. Máme za sebou právě poměrně hlubokou a velmi zasahující covidovou krizi a podobně. Zvyšuje se pravděpodobnost i přírodních, případně průmyslových katastrof, které mohou zasáhnout buď téměř celou Českou republiku, nebo jednotlivé oblasti. A ke kterým se potom musí generovat takové síly, které jsou schopny tuto krizi zvládnou. A viděli jsme, že armáda vždycky byla v těchto případech použita. Proto nechápu, že se k tomu najednou vytvoří až téměř negativní postoj, když se armáda chce na takovou situaci připravit. Měli by to pochopit především ti vysocí funkcionáři. Já jsem v první řadě jmenoval pan Kubka.

Z naříkání onoho dědka v uniformě mě zaujalo hlavně toto:

Tady přece nikdo neřekl, že se připravujeme k tomu, že spustíme v nějaké nejbližší době ostrou mobilizaci.

Co tím chtěl ten gumový hajzlík říci? Že to nebude dnes nebo zítra, ale v květnu třeba už jo? Co je míněno spojením nejbližší doba?

Ty zrůdnosti, co říkal zelený blázen Řehka ani opakovat nebudu.

Novináři jsou vážně k*oti non plus ultra, že? Milí zlatí, to my jsme mužici a tenhleten zas*aný stát zvaný Česko je naším věznitelem. Nemusíte řešit Putina, řešte to, co máte pod nosem.