Asi jste zaznamenali, že skupina senátorů předkládá návrh ústavního zákona, který se týká práva „být offline“ a nosit u sebe naditou šrajtofli. Když se dost vynasmějete nad tím, že je nějaké právo „ústavně zaručeno“, možná byste se na tisk chtěli mrknout. To můžete, je samozřejmě veřejný.

Měnit se má čl. 41 Listiny, který má znít takto:

1) Každý má právo znát svá práva a povinnosti a vykonávat je jemu dostupným a přístupným způsobem. Podrobnosti stanoví zákon.

2) Každý má právo vykonávat svá práva a povinnosti osobně. Je-li to v demokratické společnosti nezbytné pro ochranu veřejné bezpečnosti a pořádku, předcházení trestným činům nebo ochranu práv dotčených osob, zákon může stanovit, že práva a povinnosti mohou být vykonávány prostřednictvím jiných osob.

3) Nikdo nesmí být nucen vykonávat svá práva a povinnosti prostřednictvím elektronických sítí a úložišť nebo jiným podobným způsobem, nejde-li o podmínku stanovenou zákonem pro výkon určitých povolání a činností podle čl. 26 odst. 2 pro ochranu veřejné bezpečnosti a pořádku, předcházení trestným činům nebo ochranu práv a svobod druhých.

4) Spotřebitelé mají právo hradit své peněžité závazky a přijímat jejich plnění v platných bankovkách a mincích; zákon může přiměřeným způsobem omezit výši plateb, kterou spotřebitelé mohou takto provádět. Zákon může stanovit výjimku pro peněžité závazky uzavírané elektronickou formou. Zákon může rovněž stanovit, kdy mají spotřebitelé právo hradit své peněžité závazky a přijímat jejich plnění jinak než v platných bankovkách a mincích, náklady takových plateb však nesmějí být přenášeny na osoby, kterým zákon ukládá povinnost je přijmout.

5) Zaměstnanec má právo požadovat výplatu peněžité odměny za práci v platných bankovkách a mincích, nedohodl-li se s plátcem jinak.

6) Každý, kdo má z důvodů uvedených v čl. 30 a v čl. 32 odst. 5 právo na peněžité plnění, má právo požadovat jeho výplatu v platných bankovkách a mincích. Každý má právo požadovat v platných bankovkách a mincích i výplatu peněžitého plnění z penzijního nebo jiného sociálního soukromého pojištění, nedohodl-li se jinak.

7) Každý má právo hradit své peněžité závazky vzniklé v souvislosti s výkonem veřejné moci v platných bankovkách a mincích.

8) Zákon může omezit výkon práv podle odstavců 4 až 7 v souvislosti se zbavením sobní svobody v souladu s čl. 8.“.


Myslím, že se nad tak „kvalitním“ textem ještě dost pobavíme. Zajímalo by mne, co za mňaugliše tohleto stvořilo, vždyť je to splácané páté přes deváté a ve výsledku to nedává žádný smysl. Proč nemůže práci dělat jen ten, kdo tomu rozumí?