Každý den si v rámci pracovní kázně prohlížím aktuální rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a pak o nich píšu články. Pokud se týkají územního plánování, obcí, místních referend a tak podobně, jdou na web advokátní kanceláře, pokud jsou to věci covidové nebo se jinak dotýkající svobody, patří sem.

Pamatujete si ještě na to, jak se na vysoké školy smělo chodit podle systému O-N-T? Víte ještě vůbec, co ta 3 písmena znamenala? Připomenu vám to: očkování- nemoc – test. Jenom vyvolení splňující tato kritéria se řadili k lidským bytostem, zbytek byl dle soudů odpad, který si směl dopřát jen tzv. nezbytné záležitosti typu ježdění šalinou nebo nákup chleba a mouky (aspoň, že tak).

V ony zábavné pandemické časy vydaly univerzity svoje vnitřní směrnice, kterými různým způsobem šikanovaly studenty. Masárna (zde Filosofická fakulta) měla taky nějaké. Jedno z nich zavedlo jako podmínku účasti na prezenční výuce studentů Filosofické fakulty Masarykovy univerzity právě respektování úžasného „systému O-N-T“, který před nákazou ochránil 100% zranitelných.

Jeden ze studentů se bránil u Krajského soudu v Brně, který žalobu sepsanou advokátkou Candigliota zamítl, a to proto, že došel k závěru, že samotné opatření rektora , ani na ně navazující Opatření Filozofické fakulty, nemůže samo o sobě představovat nezákonný zásah. Teprve na jejich základě mohly být konkrétní postupy, jež by studenta na jeho právech mohly zkracovat, realizovány. Ty však vůči žalobci nikdy nijak realizovány nebyly. Student se výuky v průběhu semestru účastnil; podmínky stanovené v aplikovatelných opatřeních nerespektoval.

Pokud byste čekali, že se NSS studenta zastane, byli byste vedle jak ta jedle a navrch strašně naivní trubky. NSS byl dokonce ještě hustší než KS Brno. Žaloba podle něj měla být rovnou odmítnuta bez věcného projednání. Jakýpakcopak.

Podobné opatření je obsahově na pomezí mezi interním normativním aktem (právním předpisem) dané právnické osoby (univerzity), neboť by bylo možné tvrdit, že je neurčité co do okruhu svých adresátů, tak co do předmětu úpravy, anebo by bylo možné spíše rovněž tvrdit, že se materiálně jedná o opatření obecné povahy, neboť je obecné co do okruhu svých adresátů, nicméně konkrétní co do předmětu úpravy. V každém případě je však nesporné, že se pojmově nejedná ani o rozhodnutí (správní akt), a už vůbec ne o zásah dle § 82 s. ř. s. Nejvyšší správní soud již opakovaně konstatoval, že vnitřní normativní akty veřejnoprávních korporací nemohou být přezkoumávány coby nezákonný zásah… pro definiční absenci jejich přímého a konkrétního zaměření vůči stěžovateli, tedy přinejmenším dokud nejsou vůči němu konkrétně aplikovány… Pojmově tak nemohla být splněna podmínka přímosti a adresnosti zásahu vůči konkrétnímu stěžovateli

NSS prostě tvrdí, že i když přímo na základě nesmyslného a stupidního opatření nemohl student do výuky, vůbec to do jeho práv nezasáhlo. Podobné nejapnosti mektali blbouni v talárech i ke krizovým opatřením. Kdyby vás zajímalo proč, tak prostě proto:

Kasační argumentace stěžovatele v tom ohledu, že již vydání předmětného opatření univerzity musí být již samo o sobě vnímáno jako zásah, neboť s jeho vydáním byly spojeny údajné negativní důsledky v právní sféře stěžovatele, pouze podtrhuje, proč se jedná o právní názor neudržitelný. Podobná logika nejenom popírá subsidiaritu zásahové žaloby k jiným typům žalob. Především by se ale jednalo o pojetí zásahu natolik extenzivní, že by zásahem pak bylo i vydání jakéhokoliv právního předpisu, se kterým budou z povahy věci vždy spojeny určité
negativní následky pro jeho adresáty. Ustálená judikatura NSS nicméně opakuje, že samotné vydání či pouhá existence obecného normativního aktu pojmově nemůže přestavovat nezákonný zásah.

Pokud bych uznala tuhletu argumentaci z mateřské školky, pak bych vůbec nechápala, jak může do práv zasahovat třeba územní plán… neměl by tedy fungovat jen jeho incidenční přezkum a nikoliv ten abstraktní?

Kdybyste třeba, vy hloupí laičtí ťupíci, měli pocit, že za takové situace nejsou soudem chráněna práva, tak ne. Zase vedle:

Závěrem je vhodné s ohledem na kasační argumentaci stěžovatele zdůraznit, že výše uvedené nikterak nekoliduje s požadavkem účinné právní ochrany zaručeným čl. 36 Listiny.

Ještě mi někdy vypravujte, jak soudy za covidu stály za lidskými právy a svobodami. to mi podrobně vypravujte. budu se tomu smát jako tý ukradený ukrajinský ledvině.

Podle rozsudku NSS ze dne 14. 4. 2023, čj. 3 As 239/2022 – 38, dostupné na www.nssoud.cz