Po delší době jsem se mrkla na přehled připravované legislativy a nestačila jsem zírat. Co se to stalo, chce se člověku křičet! Pojďte se podívat se mnou, ale je to jen pro silné povahy, které se z kdečeho nehroutí. Se přiznám, že jsem měla nervy číst jen do 12. 5., tak jestli je tam nějaká hrůza ještě potom, omlouvám se.

vrh zákona o podpoře v bydlení

Cílem návrhu zákona je nastavení systémového řešení bytové nouze v České republice, které bude spolu s dalšími nástroji fungovat dlouhodobě a bude sloužit i jako prostředek pro efektivní nastavení potřebných investic do bydlení.

V návrhu je obsažena definice „nedostatečně zalidněného bytu“. Zatím to nic neznamená, ale je to trochu podivné, že má stát potřebu tohleto definovat. Proč? Copak má v záloze tolik nadměrčných bytů pro socky? Do jaké kategorie spadá vaše bydlení? Žijete si nad poměry?

Návrh zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů

Návrh zákona je jedním z klíčových výstupů dohody stran vládní koalice. Tvoří nejvýznamnější část opatření ke snižování strukturálního deficitu státního rozpočtu a konsolidaci veřejných financí, přičemž se soustředí na ta témata, která vyžadují legislativní řešení ve formě změny zákona a která nejsou řešena v rámci samostatných projektů.

Součástí je i slavný „inflační koeficietnt.“ Přečtěte si, jak se vám zvýší náklady na žití v téhleté odporné zlodějské republice.

Novela vyhlášky o matrikách

Cílem navrhované novelizace je zavedení nového vzoru matričního tiskopisu rodného listu, který se bude vydávat osobám, jejichž rodiče mají shodné pohlaví.

Tato vyhláška mně osobně přijde hlavně vtipná, neb je mi jedno, jací rodiče mají děcka (cizí děti jsou mi navíc totálně ukradený, ať je třeba vychovávají oceloti v noře), pokud mi dají svátek a nic po mně a mých dětech nechtějí a ničím mne neobtěžují. Na přínos tzv. tradiční rodiny nevěřím, neb vidím tyhlety báječné rodiny (chlap, ženská + 2 až 3) kolem sebe. Řadu lidí by to ale mohlo zajímat.

vrh nařízení vlády o započitatelných nákladech na bydlení a ubytování pro účely stanovení nároku na humanitární dávku a její výše

Tady, u našich všemi milovaných, vítaných a obdivovných Ukrajinců, stojí za to býti obsáhlejší. V důvodové zprávě se mj. píše:

Předpokládané náklady na bydlení se mohou pohybovat ve výši 216 až 270 mil. Kč měsíčně, tj. do konce roku 2023 max. cca 1,6 mld. Kč (v závislosti na výdělečné činnosti a příjmech osob s dočasnou ochranou). Jedná se o mandatorní výdaje státního rozpočtu.

Nejedná se o celkové náklady na humanitární dávku, není obsažena základní složka humanitární dávky ve výši životního nebo existenčního minima, jedná se pouze o náklady na bydlení.

Aktuální měsíční náklady na humanoitární dávku jsou cca 650 mil. Kč.

Náklady je nutné vnímat zejména i v kontextu úspory na nákladech za nouzové ubytování, kde doposud cca 40 tisíc osob, které nově nebudou patřit mezi zranitelné osoby s nárokem na bezplatné nouzové ubytování, dojde k úspoře pravděpodobně ve výši cca 420 mil. Kč měsíčně (40 tisíc osob x 10 500 Kč měsíčně).

Na příspěvku pro solidární domácnost se aktuálně vyplácí cca 170 mil. Kč měsíčně, což už se vyplácet nebude. Uvedené finanční dopady ve výši cca 920 mil. Kč měsíčně, tj. ve výši 5 520 mil. Kč v roce 2023, nejsou zabezpečeny v disponibilním rozpočtu kapitoly 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí na rok 2023.

Hned se jistě cítíte lépe a vytahujete z peněženek na podporu postsovětských přátel i to, co vám ještě neukradl stát, že jo?

Tak pojďme dál, co to tam máme? Jo aha:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona se předkládá mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2023 k řešení rozpočtových dopadů valorizace důchodů a předčasných starobních důchodů.

A v neposlední řadě, ale na blogu už konečná:

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu

Překládaným návrhem bude dále umožněno vyhlášení výstražného stupně i mimo předcházení stavu nouze nebo mimo stav nouze.

V důvodové zprávě se mj. píše:

Návrh vyhlášky oproti stávající vyhlášce zavádí možnost vyhlásit výstražný stupeň ještě před předcházením stavu nouze. Vyhlášení výstražného stupně je podle platného znění vyhlášky (zařazením do § 6 odst. 1 nazvaného „Předcházení stavu nouze“) možné pouze v předcházení stavu nouze. S ohledem na současnou energetickou krizi, která se může projevit nedostatkem dodávek elektřiny identifikovaným i několik hodin před jeho vznikem, je potřeba umožnit provozovatelům soustav vyhlásit výstražný stupeň a upozornit tím účastníky trhu na nutnost zvýšené pozornosti při sledování prostředků informujících o energetické situaci ještě před předcházením stavu nouze. Navrhuje se proto změnit podmínky pro vyhlášení výstražného stupně tak, aby nebylo podmíněno předcházením stavu nouze, ale již při neplnění kritérií spolehlivosti v elektrizační soustavě z důvodů bilančních, přenosových nebo jiných.

Hmmm… taže se zavádí nové strašení, protože ho mají lidi celkově málo, že?