Že nesnáším právní lháře, kteří jsou kvůli politice schopni vypustit z pusy či klávesnice cokoliv, to víte. Přijde mi totiž extra nechutné parazitovat nejen na cizích úspěších, ale dokonce i na právním nevědomí, se kterým se lidé zcela pochopitelně (vzhledem k legislativní džungli) potýkají. Proto vám radím – jestli bude účinná stupidní topenářská vyhláška, víte, kterým advokátům poslat účty za pokuty v rámci odpovědnosti za poskytnutou rádoby odbornou radu.

§ 2950 občanského zákoníku totiž zní:

Škoda způsobená informací nebo radou Kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník, nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti. Jinak se hradí jen škoda, kterou někdo informací nebo radou způsobil vědomě.

Na začátek si připoměňme, že se v případě stanovení limitů vytápění nejedná o standardní postup – jde o stav nouze. S tím už máme své zkušenosti, hlavně na 100% víme že Ústavní soud od lidských práv v nouzi dává ruce pryč. Když není krize, platí normálně vyhláška č. 194/2007 Sb. Když ale bude krizový stav vyhlášen, budeme se řídit novou vyhláškou řešící typově stejné vztahy.

Jestliže se tedy někteří advokáti se vší vážností zaklínají tím, že je něco protiústavní, a proto to nemá žádnou relevanci, pak je to známka jediného – vůbec neví, o čem mluví (anebo matou lidi záměrně, těžko říct). Kdyby totiž sledovali judikaturu okolo covidu, věděli by, že tato slovíčka jsou jen kecy vhodnými na fejsáč. Se svobodou nemají společného vůbec nic. Jsou to jen prázdná slova a záleží čistě na libovůli závislých soudů, co a jak s tím vším udělají.

Lepší než naslouchat šarlatánům bažícím po politických bodech, je podívat se do zákona, ke kterému má být topenářská vyhláška vydána. Je to zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií. Podle tohoto zákona má ministerstvo oprávnění vydat vyhlášku k provedení mj. § 7 odst. 4 písm. c) zákona, který zní:

„Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce jsou dále povinni řídit se pravidly pro vytápění a dodávku teplé vody stanovenými prováděcím právním předpisem.“

(Tyto povinnosti se nevztahují na rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci. )

Prováděcím předpisem je právě uvedená vyhláška pro doby míru a pro dobu války státu s občany je to ta nová topenářská záležitost.

Přestupky fyzických osob jsou upraveny v § 12, přestupky fyzických podnikajících a právnickcýh osob v § 12a. Za porušení povinností podle § 7 odst. 4 zákona pak hrozí fyzických osobám pokuta až 5 milionů. Je to o něco lepší než za porušení covidích opatření, což byly míče jen tři. Pětimilionová pokuta hrozí i právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikatelům.

Kontrolu zákona provádí Státní energetická inspekce (územní inspektoráty). Jak konkrétně budou SVJ kontrolována, těžko říct. U bytových domů vytápěných dálkově to nebude důležité – radiátory prostě nerozfajrujete, zařídí to městské teplárny. U bytových domů s vlastním vytápěním to bude na SVJ a kontrola je prostě možná – ke vstupům do obydlí dojít vůbec nemusí.

Pokud ale jde o tuto možnost státu lézt vám až do ložnice, pak vězte, že dávno exituje. Nic platné vám nejsou ani hysterické výkřiky, že „to přece nejde a je to v rozporu s Listinou“. Bla, bla, bla, povídali, že mu hráli. Přečtě si třeba § 17 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochrraně ovzduší:

„Pokud opakovaně vznikne důvodné podezření, že tento provozovatel nadále nebo opětovně porušuje některou z povinností podle odstavce 1, je kontrolující oprávněn vstoupit do jeho obydlí za účelem kontroly dodržování povinností podle tohoto zákona. Vlastník nebo uživatel těchto prostor je povinen umožnit kontrolujícímu přístup ke spalovacímu stacionárnímu zdroji, jeho příslušenství a používaným palivům.“

A jestli vám to nestačí, pak si dejte § 88 odst. 1 našeho velmi oblíbeného zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví:

„Kontrolující jsou oprávněni vstoupit do obydlí fyzické osoby ke zjištění zdroje hluku a vibrací, kterým byl překročen v chráněných prostorech upravených v § 30 odst. 3 hygienický limit hluku nebo vibrací a ke zjištění zdroje neionizujícího záření, kterým byla v místě přístupném fyzickým osobám překročena nejvyšší přípustná hodnota neionizujícího záření. Fyzické osoby jsou povinny jim tento vstup umožnit a strpět či provést opatření nařízená podle tohoto zákona k zamezení vzniku a šíření infekčních onemocnění.

Vzhledem k výše řečenému je třeba si neustále připomínat, že svoboda vážně není to, co jsme žili doposud. Žádný konzum, žádné honění se bůhvízačím. Svobodu máme jedině sami v sobě. Je nezávislá na vnějších podmínkách. Ty mohou být hnusné a strastiplné, jednoduše takové, jaké měli všichni naši předkové, ale my si vybíráme, jak budeme reagovat. Buďto nadávám na fejsáči a vzhlížením k dalším politickým lhářům nebo činy a přijetím odpovědností sami za sebe. To poslední se dost těžce učím a jsem pořád na začátku.