Dnes jsem v eKlepu objevila návrh na novelizaci vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění. Vypadá to nezajímavě, ale opak je pravdou.

Tahleta vyhláška provádí § 62 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Ten, což není překvapující, upravuje hlášení infekčních nemocí. Píše se v něm mj.:

Osoba poskytující péči včetně poskytovatele zdravotních služeb, který provádí laboratorní vyšetřování biologického materiálu (§ 15 odst. 1), která zjistí infekční onemocnění, podezření na takové onemocnění nebo úmrtí na ně, vylučování původců infekčních onemocnění nebo se o těchto skutečnostech dozví, je povinna ohlásit toto zjištění neprodleně, způsobem a v rozsahu upraveném prováděcím právním předpisem příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.

Vyhláška v § 1 řeší klasifikaci infekční onemocnění pro potřebu hlášení. Dělí je na:

  • možný případ infekčního onemocnění s klinickou symptomatologií svědčící o onemocnění; nejedná se o potvrzený ani pravděpodobný případ,
  • pravděpodobný případ infekčního onemocnění s jasnou klinickou symptomatologií nebo klinický případ v epidemiologické souvislosti s potvrzeným případem infekčního onemocnění, případně laboratorní kritéria definovaná pro pravděpodobný případ,
  • potvrzený případ infekčního onemocnění splňující klinická a laboratorní kritéria.

Novela doplňuje další písmeno pro klasifikaci, a to:

  • popřípadě diagnostická kritéria, nebo infekční onemocnění s bezpříznakovým průběhem splňující jen laboratorní kritéria.

Důvodová zpráva k tomu tvrdí:

Jelikož stávající právní úprava nereflektuje významný rozvoj elektronizace hlášení, který nastal především v době pandemie onemocnění covid-19 a s ohledem na nové přístupy v zajištění izolace založené na nejnovějších vědeckých poznatcích u některých infekčních onemocnění, je nezbytné novelizovat předmětnou vyhlášku tak, aby odpovídala správné praxi. Stávající znění vyhlášky ukázalo na některé aplikační problémy, z čehož vyvstala potřeba některé obecné formulace více konkretizovat a doplnit tak, aby znění ustanovení dávalo jasný výklad.

To ale není to nejhoršší, co ve vyhlášce je. Do § 1 odst. 2 se doplňuje písm. g) a h). Text písmena g) bude znít:

Hlášení o akutních respiračních infekcích (ARI) a o chřipce podobných onemocněních (ILI) se podává každý týden v anonymizované podobě sumarizované podle územních celků a daných věkových skupin nebo předáním resortních identifikátorů pacientů elektronicky přímo do registru aktuálního zdravotního stavu fyzických osob, které onemocněly infekčním onemocněním, a fyzických osob podezřelých z nákazy

Jistě vám vrtá hlavou, co je resortní identifikátor a kde jste ho sebrali. V důvodové zprávě se dočtete:

Zavedení alternativního identifikačního údaje, pokud rodné číslo osobě není přiděleno, umožňuje jednoznačnou identifikaci i těchto osob. Přesná identifikace zdroje nákazy v případě pozitivního výsledku vyšetření je nezbytná pro nastavení příslušných protiepidemických opatření, jejichž cílem je zamezit dalšímu šíření infekčního onemocnění. Jednoznačná identifikace nemocné osoby je nezbytná i pro vydání rozhodnutí o nařízení izolace nebo dalších karanténních opatření. Jasná identifikace osoby je tedy nezbytná pro to, aby mohlo dojít, v zájmu ochrany veřejného zdraví, k efektivnímu zásahu příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví tak, aby bylo minimalizováno riziko dalšího šíření nákazy. Touto změnou zároveň nedochází k rozšíření sbíraných dat, neboť jde o alternativu při absenci rodného čísla.

A dále pak:

Resortní identifikátor je bezvýznamový identifikátor pacienta podle zákona č. 325/2021 Sb., o elektronizaci zdravotnictví, který do budoucna nahradí rodné číslo. Na rozdíl od rodného čísla z něj na první pohled nelze identifikovat konkrétní osobu.  Každá osoba, která měla v době pandemie covid-19 vystavenu žádanku na vyšetření tohoto onemocnění, podstoupila test na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo absolvovala očkování proti onemocnění covid-19 (tedy většina populace), jej má přidělený a poskytovatelé zdravotních služeb jej mají uložen ve svých informačních systémech. V současné době se resortního identifikátoru již běžně využívá, neboť pomocí něj se zapisuje do registru aktuálního zdravotního stavu fyzických osob, které onemocněly infekčním onemocněním, a fyzických osob podezřelých z nákazy, aplikace očkovací látky.

Podle § 79 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. platí, že orgány ochrany veřejného zdraví jsou oprávněny k zabezpečení povinností týkajících se ochrany a podpory veřejného zdraví zpracovávat

  • osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo, je-li přiděleno, jinak datum narození, místo pobytu fyzických osob, místo jejich podnikání nebo označení jejich zaměstnavatele, údaje související s kategorizací prací a s nařízenými lékařskými preventivními prohlídkami a osobní údaje podle § 40 písm. a); jde-li o mladistvé a studenty, označení zařízení pro výchovu a vzdělávání nebo označení dětského domova pro děti do 3 let věku,
  • citlivé údaje vypovídající o zdravotním stavu fyzických osob, zahrnující diagnózy onemocnění, údaje o rizikovém chování, o splnění povinnosti podrobit se léčení, o počtu, druhu a závěrech lékařských prohlídek, údaje o expozici fyzických osob faktorům pracovního a životního prostředí, údaje o epidemiologii drogových závislostí a citlivé údaje podle § 40 písm. a),
  • osobní údaje uvedené v zápisu o provedeném očkování podle § 79 odst. 3 (zpracování pro účely přípravy podkladů pro národní zdravotní politiku, vyhodnocení stavu ochrany a podpory veřejného zdraví, ke sledování trendů výskytu infekčních onemocnění, hromadně se vyskytujících onemocnění, ohrožení nemocí z povolání).

V § 79 odst. 2 se uvádí, že výše uvedené údaje jsou orgány ochrany veřejného zdraví zpracovávány v registru aktuálního zdravotního stavu fyzických osob, které onemocněly infekčním onemocněním, a fyzických osob podezřelých z nákazy.

Dobrý, ne? Si fakt přijdete, že vás stát nějak chrání a pomáhá vám? Naivky.

Dále pak z novely vyhlášky vyplývá, že se doplňují náležitosti žádanky o biologické vyšetření. Povinně budete muset udat svoje telefonní číslo.

Dosdu v žádance muselo být toto (§ 5 odst. 2 vyhlášky):

Žádanka o vyšetření biologického materiálu musí obsahovat jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, adresu místa pobytu vyšetřované osoby v České republice, identifikační číslo poskytovatele zdravotních služeb a jeho adresu, jmenovku, podpis a telefonní číslo lékaře žádajícího o vyšetření biologického materiálu, číselný kód zdravotní pojišťovny, u které je vyšetřovaná fyzická osoba pojištěna, druh materiálu, datum a hodinu odběru, datum prvních příznaků infekčního onemocnění, druh antibiotické terapie a její začátek, klinickou diagnózu a požadovaný druh vyšetření.

Nově bude obsahovat následující údaje:

Žádanka o vyšetření biologického materiálu musí obsahovat jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, případně číslo pojištěnce nebo datum narození není-li číslo pojištěnce přiděleno, telefonní číslo, státní příslušnost, pohlaví, resortní identifikátor pacienta, je-li přidělen a adresu místa pobytu vyšetřované osoby v České republice, identifikační číslo poskytovatele zdravotních služeb a jeho adresu, jmenovku, podpis nebo v případě elektronické podoby žádanky ověření podle § 54a zákona o zdravotních službách a telefonní číslo lékaře žádajícího o vyšetření biologického materiálu, číselný kód zdravotní pojišťovny, u které je vyšetřovaná fyzická osoba pojištěna, druh materiálu, datum a hodinu odběru, datum prvních příznaků infekčního onemocnění, druh antibiotické terapie a její začátek, kód diagnózy dle aktuální verze Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) a požadovaný druh vyšetření.

Ve vyhlášce se pak doplňuje, že se nález hláí telefonicky KHS, která asi neprodleně přijme svoje psychopatická oaptření…

Netuším, zda mám či nemám od státu přidělený resortní identifikátor, nebyla jsme ani an jendom covidím testu, očkovaná samozřejmě nejsem. Ale třeba jsem ho získala už někdy jindy, a tak jsem polapena v systému státního teroru ještě o trošku víc… někdy si přeju, abychom se konečně vrátili do jeskyní a na stromy. možná že by svět byl méně náročný než dnes…