Nejznámější odprůce roušek, bývalý prezident Václav Klausů, obstál se svým ohavným přestupkem, sundanou rouškou, i u Nejvyššího správního soudu. Ačkoliv jeho kauza byla specifická a nevyplývá z ní žádné obecné závěry, je pořád celkem vtipná a stojí za zmínku.

Soudci NSS jistě se skřípajícími zuby museli celý případ uzavířt takto:

V posuzovaném případě přichází v úvahu aplikace čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod, podle něhož se trestnost činu „posuzuje a trest se ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán. Pozdějšího zákona se použije, jestliže je to pro pachatele příznivější.“ Městský soud v Praze v rozsudku ze dne 10. 6. 2003, č. j. 28 Ca 151/2002-34, uvedl, že „správní orgán musí při trestání správních deliktů respektovat princip uvedený v čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod. Vyvození odpovědnosti a uložení postihu je proto nutno posoudit podle právní úpravy účinné v době, kdy k jednání došlo, neníli úprava účinná v době rozhodnutí pro delikventa příznivější.“ Příznivější neboli mírnější úpravou je nutno rozumět i takovou úpravu, která daný skutek za přestupek vůbec nepovažuje. V posuzované věci soud zrušil mimořádné opatření, tedy podkladový akt, který konkretizoval skutkovou podstatu přestupku. Stěžovatelova argumentace by ve svém důsledku umožnila uložit trest za něco, co právní úprava platná a účinná v době rozhodování nesankcionuje. Na okraj NSS dodává, že aplikace zásady zakotvené v § 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod je obligatorní, nezáleží tedy na uvážení správního orgánu. Pokud správní orgán k této zásadě nepřihlédne, je jeho rozhodnutí nezákonné.

Klaus měl prostě štěstí, že sundal v pravý okamžik, jinak by se pokutě nevyhnul. Nikdo totiž nikdy neuznal, že by bylo nucení k rouškám principiálně v nepořádku.

Nakonec ale všechno dobře dopadlo, protože Klaus měl svou pravdu a NSS se mohl pomstít aspoň trochu, když označil Klause za delikventa. To muselo ty v talárech, kteří za covidu nehnuli malíčkem pro lidská práva a svobody, vážně potěšit.

Podle rozsudku NSS ze dne 4. 8. 2023, čj. 2 As 268/2022 – 29.

P. S.: Osobně doufám v novou vlnu právnické podzimní zábavy. Spoléhám v tom na Prymulu, který říká:

Podle Prymuly ale výskyt nemoci nenaroste dramaticky. Že ale budou opět potřeba roušky, se prý vyloučit nedá.