Každý člověk má samozřejmě naprosto jasno v tom, kdo je zlý a kdo špatný a toto hodnocení se odvíjí jedině od toho, jestli s dotyčným souhlasíme nebo ne, pokud jde o názory, protože my sami děláme všechno nejlíp. Jenže ono to není vůbec tak jednoduché! Názorů má totiž každý na rozdávání a dost těžko se lze ztotožnit se vším, co dělá ten druhý. Dnes jsem si opět uvědomila, jak ošidné je takové vnímání světa tam venku, když jsem si v eKlepu prohlížela připomínky k novele zákona o zdravotní péči.

Překvapením bylo, že nejzajímavější připomínky měla, držte se, Česká lékařská komora a onen dokument není podepsán nikým jiným než Kubkem. Nabízím vám výběr z nich:

Česká lékařská komora odmítá automatickou možnost vytvoření anonymizované či pseudonymizované zdravotnické dokumentace, s níž by mohlo být dále nakládáno v jiném režimu než se zdravotnickou dokumentací. I poskytnutí takto zpracované dokumentace, která neobsahuje prvky, z nichž by bylo možno identifikovat konkrétního pacienta, by měl předcházet souhlas pacienta. Ostatně takto se postupuje i dle současné platné právní úpravy a tento proces, kdy pacient dává s poskytnutím anonymizovaných informací o svém zdravotním stavu výslovný souhlas ke konkrétnímu účelu, zpravidla vědeckému či farmaceutickému výzkumu. Pokud by předmětné ustanovení mělo být přijato, mělo by být jasně doplněno o rozsah účelů, k nimž lze anonymizovaná citlivá data a v jakém rozsahu použít. Současně by měla být zachována povinnost udělení předchozí souhlasu pacienta s tímto postupem.

Česká lékařská komora zcela kategoricky odmítá navrhované znění, které rozšiřuje okruh oprávněných subjektů, jež mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace bez souhlasu pacienta. Předně je potřeba zcela odmítnout návrh, který by umožňoval na základě zákonného zmocnění nahlížení do zdravotnické dokumentace osobám, které nedisponují způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. V daném případě neexistuje žádný právní důvod, ani právní zájem, který by takto nekontrolovatelně rozšiřoval okruh oprávněných subjektů, a to i v případě, kdy zaměstnavatel poskytuje zdravotní služby na základě oprávnění k poskytování zdravotních služeb… Subjekt osobních údajů, pacient, má vždy plné právo vědět, kdo může nahlížet do jeho zdravotnické dokumentace v souladu s platnou právní úpravou, přičemž navrhované znění je natolik neurčité a zahrnuje i právo zaměstnanců koncernu nahlížet do zdravotnické dokumentace pacienta bez jeho souhlasu, což v konečném důsledku vede téměř k neomezenému přístupu zaměstnanců do zdravotnické dokumentace pacienta, a to bez ohledu na skutečnost, zda disponují způsobilostí k výkonu lékařského povolání či nikoliv.

Byť se v návrhu jedná toliko o možnost nabídnout archívu zdravotnickou dokumentaci k výběru archiválií, považuje Česká lékařská komora zdravotnickou dokumentaci pacienta za institut sui generis, který z obsahového hlediska těžko může bez příslušné anonymizace či souhlasu pacienta tvořit dokument, který by svou podstatou spadal mezi archiválie. V tomto ohledu je nutno postupovat dle platné právní úpravy, jejímž obsahem je nejen povinná mlčenlivost, ale i ochrana osobních a citlivých údajů. Předpokladem, pro přístup zaměstnanců archívu by byla anonymizace zdravotnické dokumentace, a to s předchozím souhlasem samotného pacienta, případně poskytnutí kopie zdravotnické dokumentace, opět pouze s předchozím prokazatelným souhlasem subjektu osobních a citlivých údajů, tedy pacienta. České lékařská komora považuje tento postup za další administrativní zátěž, kdy je nutno zohlednit i stávající kapacity lékařů a jejich vytíženost, jež by měla být vedena naopak cestou snížení nadbytečných administrativních činností

Tak vidíte… věci holt nebyly, nejsou a nikdy nebudou černobílé… v tom je ostatně možná poetika našich životů, že se pořád něco děje a nikdy není možné zaujmout konečné stanovisko.

P. S.: Je to taky v podstatě jen ČLK, kdo soustavně mnoho let bojuje za to, aby u nás nemohli „léčit“ nedoukové z Ukrajiny s falešnými protekcí získanými lékařskými tituly a ubližovat pacientům. I toto je mimořádně zajímavý fakt – ať už ČLK svým postupem sleduje cokoliv, de facto hájí zájmy nás všech líp než kdo jiný.