V rámci ničení lidí si náš úhlavní nepřítel stát (rozuměj Česká republika) naplánoval, jak bude svým otrokům, pardon, občanům, vypínat elektřinu. V eKlepu je dostupný návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu

Do § 5 vyhlášky se má doplnit odst. 7, který zní:

Omezení spotřeby elektřiny a změnu dodávky elektřiny podle odstavce 1 písm. b) bodu 1 lze uplatnit:

a) nejdéle po dobu šesti po sobě jdoucích hodin,

b) nejvýše jednou v rámci jednoho kalendářního dne, a

c) nejvýše pětkrát v daném kalendářním měsíci.

§ 5 odst. 1) písm. b) bod 1, na který se odkazuje, má znít: Omezení spotřeby elektřiny a změna dodávky elektřiny při předcházení stavu nouze jsou prováděny technickým dispečinkem příslušného provozovatele soustav podle regulačního stupně č. 1- 4.

Samozřejmě, že málokdo ví, jak se kdo zařazuje do regulačních stupňů. určuje to příloha č. 1 vyhlášky:

1) Zákazníci jsou zařazováni do regulačních stupňů podle

a) způsobu ovládání spotřebičů pomocí hromadného dálkového ovládání,

b) jmenovité hodnoty napětí části elektrizační soustavy, ke které je odběrné elektrické zařízení konkrétního zákazníka připojeno,

c) hodnoty rezervovaného příkonu uvedeného ve smlouvě o připojení.

(2) Zařazení zákazníků do regulačních stupňů:

a) v regulačním stupni č. 1 jsou zařazeni všichni zákazníci, u nichž je prováděno ovládání vybraných spotřebičů pomocí hromadného dálkového ovládání, popřípadě prostřednictvím jiného technického systému pro řízení velikosti spotřeby,

b) v regulačním stupni č. 2 jsou zařazeni zákazníci odebírající elektřinu ze zařízení distribučních soustav s napětím vyšším než 1 kV s hodnotou rezervovaného příkonu do 100 kW a zákazníci odebírající elektřinu ze zařízení distribučních soustav s napětím do 1 kV s hodnotou jističe před elektroměrem nižší než 200 A,

c) v regulačních stupních č. 3 a 5 jsou zařazeni zákazníci odebírající elektřinu ze zařízení přenosové soustavy nebo ze zařízení distribučních soustav s napětím vyšším než 1 kV a s hodnotou rezervovaného příkonu 1 MW a vyšší,

d) v regulačních stupních č. 4 a 6 jsou zařazeni zákazníci odebírající elektřinu ze zařízení distribučních soustav s napětím vyšším než 1 kV a s hodnotou rezervovaného příkonu od 100 kW včetně do 1 MW a zákazníci odebírající elektřinu ze zařízení distribučních soustav s napětím do 1 kV s hodnotou jističe před elektroměrem 200 A a vyšší,

e) v regulačním stupni č. 7 jsou zařazeni všichni zákazníci.

Vyhláška je složitá a nechce se mi jejím čtením trávit víc času, protože to stejně nemá žádný význam. Co přesně má Fiala a kol. za lubem, to těžko říct, je to ale nepochybně nějaká velká levota, která má dál a dál škodit lidem, ostatně jak to svinský stát tak dobře umí. Vyhláška má být účinná od 1. 1. 2023.