Prakticky každý den mne šokuje naivita lidstva – dnes jsem se kupř. dozvěděla, že prý se státním otrokům nepozdává návrh zákona o vyvlastnění, neboť ministerstvo si už brousí zuby na bytové jednotky, které dosud byly nedotknutelné. Milí zlatí, zapamatujte si už jednou provždy, že stát může cokoliv a vaším úkolem v životě je před jeho nástrahami, léčkami a zlovůlí prchat, kličkovat a skrývat se jako štvaná zvěř. Tak to bylo, je a bude. Lidé bojovali se státem za Césara, Karla IV., Marie Terezie, tatíčka Masaryka, za Husáka i dnes. Nepočítám s tím, že by se nějak výrazně změnilo uspořádání společnosti a byla by nastolena absolutní anarchie, čímž by byl stát odstraněn a nepočítám s tím, že by anarchie brzy nevyústila ve vznik stejné státní hydry, jakou máme dnes. Lidi to asi k životu potřebují, jinak nechápu, proč si stát tak hýčkají. Se s tím smiřte.

V novém vyvlastňovacím zákoně se píše (zatím, je to jen návrh):

Vyvlastněním se rozumí nucené odnětí nebo nucené omezení vlastnického práva k předmětu vyvlastnění ve prospěch vyvlastnitele, nebo nucený zánik předmětu vyvlastnění v případě, že předmětem vyvlastnění je věcné břemeno nebo právo stavby,

Předmětem vyvlastnění se rozumí pozemek, stavba podle občanského zákoníku, jednotka podle občanského zákoníku, právo stavby, věcné břemeno nebo jednotka podle zákona o vlastnictví bytů, týká-li se jich vyvlastnění; předmětem vyvlastnění se rozumí také spoluvlastnický podíl k pozemku, stavbě podle občanského zákoníku, jednotce podle občanského zákoníku, právu stavby, věcnému břemenu nebo jednotce podle zákona o vlastnictví bytů, týká-li se ho vyvlastnění,

Účelem vyvlastnění je účel, který je uveden v jiném zákoně a pro jehož naplnění jiný zákon stanovuje možnost vyvlastnění.

Vyvlastnění je přípustné pouze

a) pro účel vyvlastnění,

b) existuje-li veřejný zájem na naplnění účelu vyvlastnění,

c) jestliže veřejný zájem na naplnění účelu vyvlastnění převažuje nad zájmem na zachování dosavadních práv,

d) nelze-li účel vyvlastnění naplnit jiným způsobem než vyvlastněním,

e) nelze-li požadovat uzavření smlouvy o získání práv,

f) v rozsahu, který je nezbytný k naplnění účelu vyvlastnění a

g) není-li v rozporu s územně plánovací dokumentací a cíli a úkoly územního plánování.

Jistě vás uhodí do očí (a nejen proto, že jsem to zvýraznila), sousloví veřejný zájem. Tím může být kdeco. Dálnice, jaderné úložiště, bydlení pro nějaké uprchlíky, klimatická změna a tak podobně, prostě nějaký blábol, který zrovna stát za veřejný zájem označí ve zvláštním zákoně, třeba v nějakém dalším báječném „Lex Ukrajina“. Spoléhat na to, že vás ochrání soudy, protože přece žijeme v právním státě a máme takový ten cár papíru, který zoveme Listinou základních práv a svobod, to už je projev nějaké poruchy osobnosti.

Namísto blouznění je lépe si přečíst důvodovou zprávu k tomuto novému skvostu:

Přestože v současné době neexistují ve speciálních zákonech žádné účely vyvlastnění, pro něž by bylo lze vyvlastnit jednotku podle občanského zákoníku nebo jednotku podle zákona o vlastnictví bytů, nová právní úprava takovou alternativu do budoucna umožňuje, přestože se její přijetí nepředpokládá a nejeví se jako příliš praktické. Nelze však předem určit budoucí potřeby společnosti, proto je vhodné za účelem minimalizace budoucích možných legislativních zásahů předem vytvořit prostor pro odpovídající doprovodnou úpravu. Jednotka podle zákona o vlastnictví bytů sice není nemovitou věcí, nicméně je způsobilá sloužit naplňování veřejného zájmu a praxe s ní jako s nemovitou věcí zachází (může být předmětem převodu a přechodu), a proto může být předmětem vyvlastnění. Není nezbytné stanovit, že jednotku podle zákona o vlastnictví bytů je možné vyvlastnit pouze společně s příslušným spoluvlastnickým podílem na společných částech domu, neboť toto vyplývá ze zákona o vlastnictví bytů, podle kterého s převodem nebo s přechodem vlastnictví jednotky přechází i spoluvlastnické právo ke společným částem domu (vyvlastnění je nuceným přechodem).

Jasně, hahahaha, jasně. Stát vám slibuje, že to neudělá, ale kdo má mozek v hlavě, musí vědět, že prachsprostě kecá, jako vždycky. Aspoň víte, na čem jste. To je vždycky dobře. Člověk začíná závidět Diogénovi, muselo se mu opravdu dobře žít, když neměl o co přijít, což?

Divím se jen jednomu – že těm, co jsou z návrhu zákona zhrozeni, doteď envadilo, že jiným byla odebírána vlastnická práva třeba kvůli dopravní infrastruktuře. Tam to asi byl ten správný veřejný zájem… navíc z cizího krev neteče. O takovém sedlákovi Rajterovi, který vzdoroval státu a nechtěl se nechat vyvlastnit, toho bylo napsáno mnoho ohavného… až budete v jeho kůži a stát vám bude brát to, co je vám milé, vzpomeňte si na něj. jeho příběh nese i naději – nemám tak úplně pravdu s černým pohledem na svět: někdy stát i porazíte, nebo mu aspoň nasypete tolik písku do soukolí, že začne skřípat a vychýlí se ze své zlé dráhy.

Podobné to je s bojem proti covidímu očkování. Kde byli všichni ti urputní bojovníci, když se do dvouměsíčních miminek povinně píchala hexavackína hlava nehlava? Aha, nadávali matkám do lesan a obviňovali je z ubližování dětem… přitom je to naprosto shodná situace jako s „fajcrem“.

Jde přece o princip – takovéto vážné zásahy do lidských práv jsou vždycky špatně. Protože jsme je ale dovolili nebo s nimi dokonce souhlasili, stát přitvrdil. Sklízíme jen to, co jsme zaseli a patří nám to.

Tak pěknou slunnou sobotu. Jo a nezapomeňte jako poslušní mopslíčci běžet k urnám, pokud jste tak už neučinili, a znova legitimizovat státu jeho počínání! Prosím, volte aspoň Babiše, když už tam jdete. Je s ním jako s jediným politikem pořádná prča. Když si představím novoroční „Čau, lidi!“, směju se už dopředu. Vy ne?