Měsíc: Únor 2023 (Strana 2 z 3)

Jen ať mají děti tuberu a páchají sebevraždy, důchodci ať trpí hladem, očkovaným ať pukne srdce a ať jsme mobilizovaní do posledního: všechno jsme to přece chtěli

V jediném centru pro léčbu dětské tuberkulózy teď leží sedm malých pacientů. Vrací se nemoc, která byla v 19. století nejčastější příčinou úmrtí. Nemoc už nezabíjí, ale počet případů u dětí roste.

Mnoho dětí tehdy trávilo izolaci ve velmi nestabilních a složitých podmínkách. V rodinách vzrostlo domácí násilí. Velký počet rodin byl v silném stresu z důvodu výpadku v příjmech. Každý dlouhodobý rodičovský stres se přitom odráží na psychice dětí. Dva roky s covidem tak velmi významně zhoršily duševní zdraví dětí v České republice. Bohužel, přibylo dětských sebevražedných tendencí i dokonaných sebevražd.

Podle novely by se zásluhová procentní část penzí měla kvůli inflaci zvýšit o 2,3 procenta a k tomu všem ještě o 400 korun. Průměrná starobní penze by se tak zvedla podle podkladů k zákonu o 760 korun místo 1770 korun, o které by vzrostla podle nynějších pravidel.

Je podle něj na čase začít připomínat, že existují zákonem stanovená branná povinnost, systém mobilizace a na obraně se nepodílí pouze armáda. Veřejnost se tím nemá strašit. „Je ale potřeba si věci říkat na rovinu a informovat o tom také veřejnost. Je to součást budování odolnosti a obranyschopnosti,“ dodal.

The review of more than 8,000 reported cases from 46 studies by researchers in Canada confirms previous reports that myocarditis is rare, but cases are highest among young males shortly after a second dose, and are probably higher after Moderna’s mRNA vaccine than after Pfizer’s vaccine.

Ani jeden z uvedených textů nechápu. Proč to někoho překvapuje, udivuje, rozhořčuje, popř. vyvolává jiné negativní pocity? Vždyť bychom se měli naopak radovat a slavit. Splnilo se vše, co jsme chtěli a zač jsme tak usilovně bojovali!

Přece jsme žádali, aby stát bojoval s covidem. Soudy opakovaně stály po boku vlády a potvrzovaly, že je to všechno v pořádku a že vůči státu nemáme žádná práva a žádné nároky. Vesele jsme dotovali a dotujeme stupidní „válku“ dvou nablblých států bývalého Sovětského svazu, z nichž jeden je za 18 a druhý bez 2 za 20. Jak se pak můžeme divit ekonomickým následkům všech těch nesmyslů? Je tedy naprosto ok, že důchodci ostrouhají (a my všichni ostatní taky).

Přáli jsme si, aby se nešířil onen hroziví virus, na který umřelo naprosto mizivé a zcela zanedbatelné promile světové populace. Izolace, karantény, uzávěry, to vše přece bylo nutné, nezbytné a podstatné, aby se zachránili ti imaginární zranitelní! Tak jak někoho může zlobit, že děcka mají psychické potíže? To vy sami jste to všechno dětem udělali. Vy jste se rozhodli, vy jste po tom toužili. Tak proč naříkáte?

Jak se můžeme divit nárůstu tubery u děcek, když jsme sem s velkou hrdostí a radostí zvali nejrůznější existence z východní Evropy, která je TBC doslova prolezlá? Hurá, přece, radujme se, ukrajinské děti chodí do škol a školek, jejich rodiče a jiní dospělí jsou tu v počtu statisíců, nijak kontrolovaní. To jsme přece taky chtěli! Vyvěšovali jsme vlajky a mávali šeříkovými větvičkami na uvítanou. Hurá!

Dali jsme státu veškerou moc nad námi, jak se pak můžeme podivovat nad tím, že nám velí jít do války nebo nás tím skrze své přitroublé zelené mozky aspoň straší? Když jsme státu dovolili, aby nám mohl nařídit brannou povinnost, když mu věříme, když akceptujeme, že jsme jeho otroky, když se podílíme na lásce k národu, k vlasti a jiným pakárnám, pak musíme spolknout bez remcání i to, že jsme jen malinká a nedůležitá kolečka v soukolí. Jak se tedy můžete stavět na zadní, když vám blbec jako Řehka zavelí, abyste navlíkli mundúr a šli? Copak vy nechcete položit život za tu vaši nádhernou a drahou Českou republiku? No to se divím, že jste dosud tak ochotně přikyvovali.

Ne, vážně nechápu, proč lidé nejsou šťastní a spokojení, když se jim tak dobře daří a když jde všechno jako po drátkách a směřuje to přesně k těm výsledkům, které byly vždy zřejmé a naprostou většinou společnosti podporované. Není jediný důvod být smutný, věříte-li státu a pokud jste souhlasili s jeho kroky, ať už šlo o covid, zavření škol, testování, ochranu zranitelných, všechny ty zákazy, příkazy a jiné blbosti, očkování, Ukrajinu, přijímání tzv. uprchlíků a tak dále, a tak dále. Neblbněte a slavte. Máte teď vše, co jste kdy chtěli. To je přece dobrý, ne?

P. S.: Pokud nepatříte mezi většinu, pak víte, že stát je velká svině, která dělá vše pro to, aby lidem uškodila, a ani za mák jí nezáleží na tom, jestli její poddaní žijí nebo ne či jestli trpí nebo ne. v tom případě nemůžete být rovněž šokovaní, znechucení, ztrápení či rozhození. Nenastalo se přece nic výjimečného, jen to, co se dělo vždy a dít se bude. Jednoduše žijete po svém a házíte na stát a jeho nápady bobek.

Lidi (zatím) vyhráli: Česká klimatická žaloba to u NSS nezvládla

Myslím, že dnes máme všichni malý důvod k oslavě: NSS vrátil Městskému soudu rozsudek o české klimatické žalobě. Důvodů měl pro tento postup několik a teď si o nich řekneme více. Abyste byli v obraze, o čem v poměrně složitém případu vůbec šlo, ocituji shrnutí od soudců NSS (je celkem fajn, to zas musím soudu přiznat, že tahleta shrnutí začaly některé senáty dělat):

V tomto řízení musel Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) posoudit otázku, zda žalovaní, jimiž jsou vybraná ministerstva a vláda, postupovali protiprávně tím, že nepřijali dostatečná opatření, jimiž by v reakci na klimatickou změnu poměrně snížili emise skleníkových plynů o 55 % do roku 2030 ve srovnání s úrovní v roce 1990. Tímto postupem mělo dojít k zásahu do práv žalobců. Jak bude podrobně rozebráno níže, na tuto otázku odpověděl NSS záporně.

Česká republika totiž v oblasti sjednávání závazků plynoucích z mezinárodního klimatického práva jedná kolektivně v rámci EU. Evropská unie sice přijala v roce 2020 kolektivní závazek snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 55 % ve srovnání s úrovní v roce 1990. Dosud ovšem nedošlo k závaznému „rozpočítání“ tohoto kolektivního závazku mezi jednotlivé členské státy v těch sektorech, v nichž je takové rozpočítání možné.

Odporovalo by zdrženlivosti soudní moci, pokud by správní soudy vstupovaly již nyní do politických a legislativních procesů dosud probíhajících na unijní úrovni s kategorickými závěry o tom, jak má vypadat individualizovaný závazek ČR. Na ČR tak v tuto chvíli dopadají pouze výrazně méně ambiciózní povinnosti, jež jsou odrazem kolektivního závazku přijatého Evropskou unií již v roce 2015 a jež již byly promítnuty do nyní platného a účinného sekundárního práva EU.

Závěr Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), že kolektivní závazek EU ke snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 55 % ve srovnání s úrovní v roce 1990 znamená závazek každého jednotlivého členského státu, včetně ČR, ke snížení právě v této výši, neobstojí z důvodů podrobně vyložených níže. Takový závěr nelze opřít ani o mezinárodní či ústavní garance lidských práv, a to zejména z důvodu jejich obecnosti.

Rozsudek je poměrně dlouhý a zajímavých pasáží je v něm víc než dost. Za zvěčnění stojí kupř.:

Správním soudům nepřísluší při projednání klimatické žaloby ukládat žalovaným ministerstvům povinnost vydat správní akt, ani deklarovat nezákonnost nevydání takového aktu, za situace, kdy taková povinnost nevyplývá ze zákona, ústavního pořádku, unijního práva či mezinárodní smlouvy. Konstatování nezákonnosti, nezaložené na rozporu s konkrétním příkazem či zákazem obsaženým v některém z právě jmenovaných okruhů právních předpisů, by totiž bylo založeno spíše na názoru správního soudu o vhodnosti, morálnosti či jinak definované správnosti postupu žalovaných.

Docela hrozivě zní jiný závěr soudců:

Tímto závěrem NSS nijak nepodceňuje závažnost hrozeb, jimž ČR i svět v důsledku globálního oteplování čelí a bude čelit. Naopak, skutečnost člověkem zapříčiněného globálního oteplování a závažnosti jeho důsledků je i podle právě citovaných mezinárodních dokumentů (zejména Pařížské dohody) předmětem globálního konsenzu a z hlediska českého právního řádu je možno je označit za notorietu... Je proto legitimní požadovat po žalovaných ministerstvech, aby v rámci své působnosti na současnou situaci i hrozící nebezpečí adekvátně reagovala. Správním soudům však nepřísluší, aby si samy stanovovaly měřítka, podle nichž by posuzovaly nezákonnost tvrzeného zásahu. Zároveň však musejí být připraveny poskytnout účinnou ochranu jednotlivcům dotčeným důsledky nedostatečné aktivity českých státních orgánů v oblasti boje proti klimatické změně a jejím důsledkům; tato potřeba se může zvyšovat postupem času s narůstajícími důsledky klimatických změn.

Ano, notorieta, o které se nediskutuje. To už jsme tu měli s covidem… uvidíme, co se z toho všeho ještě vyklube.

Zajímavé je toto:

V případě tvrzené nečinnosti, respektive nedostatečné činnosti, žalovaných nelze na půdorysu nynější klimatické žaloby dost dobře provést třetí a čtvrtý krok, které mají posuzovat rozumnost zákonné úpravy z hlediska sledování legitimního cíle. K tomu by žalobci museli označit zákonnou úpravu, kterou má být konkrétně naplněno právo na příznivé životní prostředí v oblasti ochrany klimatu. Vzhledem k tomu, že dosud nebyl přijat obecný klimatický zákon, a žalobci neuvedli jinou právní úpravu, kterou by bylo možno posuzovat testem rozumnosti podle třetího a čtvrtého kroku algoritmu nastíněného Ústavním soudem, zbývá pouze zvážit, zda tvrzená nečinnost žalovaných nezasahuje samotné esenciální jádro práva na příznivé životní prostředí. Právě toho se ostatně žalobci (mimo jiné) klimatickou žalobou domáhali.

Tvrzení žalobců nesvědčí o tom, že by již v současnosti docházelo k zásahu do takto vymezeného jádra práva na příznivé životní prostředí, tedy že by důsledky klimatické změny na území ČR byly již nyní natolik závažné, že by „znemožňovaly realizaci základních životních potřeb člověka“, nebo že by docházelo k zásahu do výše vymezené procedurální složky práva na příznivé životní prostředí. Takové důsledky predikují do vzdálenější budoucnosti, nicméně na základě budoucích hrozeb lze v současné době jen stěží konstatovat zásah do samého jádra daného práva. Ve vztahu k aktuální situaci pak klimatická žaloba nenamítá např. nešetrné využívání přírodních zdrojů odporující čl. 7 Ústavy, které by již dosáhlo intenzity zásahu do jádra práva na příznivé životní prostředí…

Nejvyšší správní soud nezpochybňuje, že člověkem způsobená globální změna klimatu způsobuje a zejména v budoucnu bude způsobovat zásahy do řady lidských práv chráněných na ústavní i mezinárodní úrovni, počínaje vnitrostátním právem na příznivé životní prostředí, přes některá výše uvedená práva zaručená EÚLP, až po řadu hospodářských a sociálních práv zaručených dalšími mezinárodními lidskoprávními katalogy (právo na zdraví, potravu či přístřeší). Ze samotné skutečnosti budoucího ohrožení těchto práv však neplyne, jakým nástrojem mají orgány veřejné moci povinnost takovému zásahu zabránit, tedy zda to mají být spíše nástroje mitigační povahy (jejichž důsledky se v případě globálního oteplování projevují z povahy věci na globální úrovni) či nástroje adaptační povahy (které jsou svou povahou lokální, tedy zacílené úžeji pouze na ochránění před místními důsledky globálního oteplování, a to i lidskoprávními).

Odůvodnění rozsudku obsahuje i popis Damoklova meče, který se nad naší společností očkovanou woke aktivismem vznáší. NSS od toho každopádně (aspoň zatím) dává ruce pryč:

Lze tedy očekávat, že se ESLP v budoucnu vyjádří k tomu, v jakých ohledech může nedostatečná aktivita zákonodárné, výkonné či soudní moci porušovat čl. 2 a 8 či také čl. 6 a 13 EÚLP, popřípadě dokonce čl. 3 EÚLP na základě tzv. klimatické úzkosti (označované též jako eko-úzkost, klimatický žal, klimatická deprese či environmentální melancholie). Taková rozhodnutí však NSS nepřísluší předjímat, a to ani z hlediska otázky, zda jde o porušení právě uvedených článků EÚLP, natož pak z hlediska otázky, jak ESLP případně vyváží přínos nástrojů mitigačních (z povahy věci globálně se projevujících a na globální kolektivní akci závisejících) či adaptačních (lokálních) v oblasti zmírnění změny klimatu pro ochranu těchto práv a naopak závažnost omezování lidských práv v důsledku těchto opatření v konkrétním vnitrostátním právním řádu. Nejvyšší správní soud proto v nynějším rozsudku vychází pouze z dosavadního mlčení ESLP k nyní posuzovanému tématu. Vzhledem k tomu, že nelze ani odhadnout, za jak dlouho velký senát ESLP rozhodne ve výše uvedených řízeních, nepokládal předseda senátu v této věci ani za vhodné z hlediska procesní ekonomie využít možnosti fakultativního
přerušení řízení podle § 48 odst. 3 písm. d) s. ř. s. a vyčkat, až velký senát ESLP vyjádří svůj právní názor.

ESLP se bude klimatu věnovat asi dřív, než to je NSS milé. V jakémsi oběžníku píše:

Even though the European Convention on Human Rights does not enshrine any right to a healthy environment as such, the European Court of Human Rights has been called upon to develop its case-law in environmental matters on account of the fact that the exercise of certain Convention rights may be undermined by the existence of harm to the environment and exposure to environmental risks. The Court has not yet ruled on the issue of State climate-change action. There are currently three cases pending before the Grand Chamber of the Court on this issu

Takže tak.

Na základě výše uvedeného je mi už teď jasné, že mne NSS pošle s klimaticko-respirátorovou kasační stížností do háje zeleného. Ale tentokrát mi to jaksi nevadí. Kupodivu totiž musím uzavřít, že NSS se vypořádal s klimatickou kasační stížností celkem zajímavě a nikoliv povrchně. Jsem celkem příjemně překvapena, škoda, že tyhlety dovednosti nevyužili za doby covidí.

Jsme zvědavá, jak se s tímto názorem NSS obludky z Frank Bold, Klimatické koalice a jiných nepěkných organizací, kterých jsem byla tolik dlouhých let součástí a znám je jako svý boty, vypořádají. Nevěřím žádné NGO ani nos mezi očima, právě kvůli ústenkám a respirátorům, proti kterým nevládky nijak nevystupovaly, ačkolik jsou to tisíce tun odporného plastového a mimořádně nebezpečného a totálně zbytečného bordelu. Kdyby jim fakt šlo o klima, nemlčely by. Otázkou tedy je, o co jim vlastně jde. Nic dobrého to ale nebude, to je jediná jitosta, kterou v celé klimatické záležitosti mám.

Podle rozsudku NSS ze dne 20. 2. 2023, čj. 9 As 116/2022 – 166, dostupné na www.nssoud.cz

Právníci na venkově 26: podezřelí ze zahraničí a další obohacení našich životů

Policisté podle mluvčího v posledních měsících zaznamenali desítky případů krádeží z vozidel, kdy se jednalo převážně o finanční hotovostí, kterých se podle poznatků policie dopouštějí organizované skupiny zlodějů ze zahraničí. Jejich národnosti policie neupřesnila.“

Je málo dní, kdy jsem ráda, že jsem na venkově. Rozhodně k nim nepatřil včerejšek, ani dnešní dopoledne, kdy jsme bojovali s následky nezkušenosti a laxnosti: myší invazí v nové staré barabizně. Odporní hlodavci vnikli do komory, kde zničili uskladněnou drogerii (stupidně nakoupenou v záchvatu paniky z hrozby výpadku zásobování před rokem). Doteď jsem nevěděla, že myši žerou vlhčené ubrousky, tekuté mýdlo anebo plast. Pořád se učím. Teď vím, že v našem novém bydlišti budu mít co do činění s ropáky (anebo to byli ti mimozemšťani ze sestřelených neidentifikovatelných objektů). V noci jsem hrůzou nespala, neb jsem byla přesvědčena, že jsem se určitě nakazila hantavirem a brzy natáhnu bačkory na krvácivou horečku. Tak děsivé to bylo. S nevítanými příchozími jsme se vypořádali, nakousané krámy jsme vyházeli do popelnice, komůrku uklidili a zakryli dlaždicí otvor, kudy do ní lezli ze sklepa. Na závěr jsme nastražili pasti (jedna stojí 14,-, to se nám ty šedivé mrchy dost prodraží).

Řeknu vám, fuj, fuj, fuj. Hnus. Byla jsem naštvaná, rozčilená a neváhala jsem se o tuto náladu podělit s Davidem, kterému to zase tak hrozné nepřišlo. Prý venkov, co čekám. Nic takového by se mi v malinkém Brně v centru Brna ve 4. patře s pancéřovými bezpečnostními dveřmi (a sprchovým koutem a teplou vodou) sakra nestalo!!!, řvala jsem. Jak já ten špinavý a smradlavý lont se všemi těmi hnojivy, traktory, slepičinci, uštěkanými čokly, kteří utíkají s chatrně oplocených zahrad, a myšmi ničícími můj majetek a zdraví nesnáším!

Dnešní odpoledne ale patří k oněm vzácným okamžikům, kdy jsem za místo, kde lišky dávají dobrou noc, vděčná. Právě jsem se vrátila z vycházky se psy, během které jsem promokla na kost, sedím u kamen a čtu mimořádně vtipný článek na Novinkách s názvem „Špehují řidiče i stovky kilometrů, aby vykradli auto. Policie varuje před gangy cizinců“, ze kterého je i úvodní citace.

Marně přemýšlím, z jaké strašlivé země musí být takoví zlí, zákeřní, nelidští a bohu nemilí a lidem odporní cizinci? Kde se asi nachází zahraničí, které chrlí do jiných zemí takový příšerný výplod své kultury, aby tam škodil místním, říkám si? Proč není v článku uvedena státní příslušnost těch oduševnělých hrdinů?

Připomíná mi to styl, kterým se psalo a píše v Německu či Skandinávii o těch, kdo se hlásí k islámu. Jsou to také jacísi obecně neidentifikovatelní, podobně jako ti ufoni. Vraždí, terorizují, šikanují jiné a tak podobně, ale nikdo o nich nemluví a nic neví, a současně naprosto přesně ví. Zvláštní doba.

Cestování do Nového Kyjeva se nevyhnu já ani moje děti. Můžu vám ale upřímně říct, že jsem z toho všeho stále více otrávená, protože mi Brno už nepřijde bezpečné jako za mých mladých let, kdy si člověk klidně chodil v jednu ráno po Masaryčce a doopravdy vůbec nic nehrozilo tam, ani v rozjezdu (až na poblitou bundu, ale ta se dala se zacpaným nosem hodit do pračky a bylo). Když do nového Kyjeva má jet dcera sama, nejsem klidná. Není to už moje město, je do cizí místo s mně velmi nemilými lidmi, ať už jde o gangy ze zahraničí nebo o Brňáky, kterým to řádění zahraničních přijde fajn). nechci je znát, nechci je potkávat, nechci je dokonce ani vidět, ani slyšet. Zkrátka jsou situace, kdy jsou mi příjemnější myší bobky s hantavirem než představa života v Brně či jiném městě.

Tak díky za text, Novinky. Pomohly jste mi se zase o pikometr posunout ke smíření se s životem venkovské ženštiny. Je mi líto, že jsem o Brno přišla, ale takový je život. Plný změn a výzev a nejistoty. Ale taky radosti – zdá se totiž, že už se mi vrací ta správná chuť – pivní. Hurá!

Nejen Válek, ale i Hamplová dostala předžalobní výzvu: čekám na tu omluvu

Udělalo na mne dojem, že Jana Amazonka Zwyrtek Hamplová (takové komolení je, doufám, přípustné), poslala Válkovi, našemu prasátku bradavičnatému, předžalobní výzvu a chce, aby se jí omluvil za to, že si jazykově pohrál s jejím jménem a říká jí „Jana Dezinfo Hamplová“. Její počin mne popostrčil k tomu, abych se ani já nedala urážet. Holt silné ženy, které to někam dotáhly, pomáhají těm dole, aby se taky ozvaly.

Proto jsem sesmolila svoji předžalobní výzvu a poslala ji naší senátorce Janičce. Už se mocinky moc těším na tu pěkně sepsanou omluvu za to, že o mně tvrdila, že mi jde o prachy a politické body! Přece jen, jak sama největší Amazonka říká, se k sobě musíme chovat slušně, že jo. Slušnost především!

Předžalobní výzva zde.

Hehe, já se ale dobře bavím, to vám povím.

Ústavní soud ke svobodě politického projevu

Ústavní soud dnes rozhodoval v jedné věci, která se týkala svobody projevu. Stěžovatele zastupoval advokát Pavel Uhl (jo, ten Pavel Uhl). Týpek, který to dotáhla až do soudní budovy na Joštově v Brně, byl povoláním dělník a ve volném čase se věnoval vytváření a publikování videoklipů na svém účtu „Přerovské strojírny“ na webovém serveru youtube.com. Jeho výtvory o vykořisťování pracovní síly kapitalisty musely být asi dost nablblé a ujeté, ale proti gustu… v nálezu se totiž k obsahu mj. uvádí:

Na pozadí následně probíhají záběry z koncentračních táborů, které ukazují vesměs nahé, zcela vyhublé vězně, vedené nebo držené jinými osobami, zobrazené v barácích nebo na dvoře koncentračního tábora, dále hromady přes sebe ležících vyzáblých nahých mrtvých těl a spalovací pece. Následují, stále na pozadí, záběry počítání peněz a plných stolů, tabulek produkce, též záběry bezdomovců přikrytých hadry, ubytoven a shrnování nahých mrtvých vyzáblých těl radlicí na traktoru. Videoklip č. 1 je zakončen záběry pomníku a pokládání květin a věnců a je doprovázen hudbou a písní, jejíž text (též v angličtině, následuje česká citace) je po částech promítán: „uvnitř systému ekonomického růstu a inflace tvůj život do posledního dechu byl stanoven cenou, ty ztratíš všechno, globální vykořisťovatelský tábor umožňuje pouze jedinou volbu, prodat svůj život, svou duši“.

Evidentně existuje na těch internetech vážně hodně věcí, u kterých je člověk rád, že je neviděl.

No, ale pojďme k tomu, co o téhle ptákovině řekl Ústavní soud:

Svoboda projevu představuje konstitutivní znak pluralitní společnosti a jednu ze základních podmínek pro její chod a sebeuplatnění jednotlivce… . Svobodný projev lze omezit pouze v případě, že se dostane do konfliktu s jinými právními statky chráněnými ústavním pořádkem nebo zákony vydanými za účelem, pro který lze svobodný projev omezit ve smyslu čl. 17 odst. 4 Listiny (jde o práva a svobody druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti). Všechna omezení svobodného projevu provedená obyčejným zákonem je třeba vykládat s respektem ke svobodnému projevu, a je-li to nutné, pak i do té míry restriktivně tak, aby bylo zajištěno přiměřené uskutečňování svobody projevu samotné… Obecné soudy byly v posuzovaném případě konfrontovány s nutností posoudit střet dvou ústavně chráněných subjektivních práv, a to svobody projevu zaručené čl. 17 Listiny, které se dovolával stěžovatel, a práva na ochranu osobnosti zaručeného čl. 10 odst. 1 Listiny.

Po těchto obecných blafech přešli soudci k další argumentaci:

Dále musely obecné soudy vzít v potaz zejména:

1. povahu projevu, resp. výroku (tj. zda jde o skutkové tvrzení, hodnotový soud či hybridní výrok),

2. obsah výroku (např. zda jde o projev politický, umělecký, či naopak komerční),

3. formu výroku (nakolik je předmětný výrok expresivní nebo dokonce vulgární),

4. postavení kritizované osoby (zejména zda jde o osobu veřejně činnou, osobu aktivní v politickém životě, případně o osobu veřejně známou),

5. zda se výrok (kritika) dotýká soukromé či veřejné sféry kritizované osoby,

6. chování kritizované osoby (např. zda kritiku sama „vyprovokovala“, jak se posléze ke kritice postavila),

7. kdo výrok pronáší (např. zda se jedná o novináře, běžného občana, politika apod.) a konečně

8. kdy tak činí (jaké měl či mohl mít autor projevu v daný okamžik k dispozici konkrétní údaje, z nichž vycházel, a v jaké situaci tak učinil).

Ke kolizi mezi oběma základními právy v konkrétním případě ÚS uvedl:

Obecné soudy správně identifikovaly, že sporné videoklipy představují politický projev, kterým stěžovatel kritizuje současný ekonomický systém a jeho dopady na pracovní a životní podmínky nejméně kvalifikovaných zaměstnanců. Politický projev požívá dle ustálené judikatury Ústavního soudu nejvyšší ochrany, neboť možnost kohokoli vyjádřit se bez strachu z postihu k věcem veřejným a vynášet o nich hodnotící soudy je klíčová pro řádné fungování demokracieVěcí veřejnou jsou typicky otázky politické, ale i otázky související s celospolečenskými tématy… Stěžovatel však zvolil kritiku, která překračuje meze v současné společnosti obecně uznávaných pravidel slušnosti… Koncentrační tábory nebyly pouze místy s velmi tvrdými pracovními podmínkami, ale především nástrojem k masovému zabíjení a úplné dehumanizaci několika milionů lidí. Označení za velitele v koncentračním táboře je tedy vrcholně urážlivé a ve společnosti postavené na úctě k právům jednotlivce nepřijatelné. Na uvedeném ničeho nemění ani případné nadužívání podobných přirovnání ve veřejném prostoru. Znevažování zločinů, kterých se nacismus dopustil, jejich bagatelizací formou označování názorových oponentů za nacisty je třeba vždy jasně odsoudit, ať se jí dopustí kdokoli, regionální aktivista typu stěžovatele či celostátní politik.

Tohle je myslím v dnešní době dobré vědět a mít na mysli, když se chcete vyjadřovat k veřejným otázkám. V téhle věci se kupodivu musím přiklonit na stranu Ústavního soudu, protože dotyčný autor videoklipů musel mít opravdu v hlavě řádně vymleto. Soukromoprávní „odsouzení“ je naprosto namístě, trestně právní postih za to, co kdo vyplodí, bych ale neschválila nikdy.

Zpracováno podle nálezu Ústavního soudu nálezu Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 771/22.

Hamplová, ty kryso politická, a kdy se konečně omluvíš mně?

„Ale vadí mi, vadí mi, že ti, co nás uráželi a takto dehonestovali, tak teď ani nepřijdou a neřeknou: ‚Omlouváme se těm skupinám právníků, kteří v podstatě nám tady rušilo, rušili, tuším, skoro 60 nezákonných opatření.'“ Jana Amazonka Zwyrtek Hamplová

No hurá, tak já se snad po skoro třech letech dočkám od naší Právničky roku omluvy. Padám na zadek, nic takového jsem už nečekala! Děkuju, Janičko, takové lidi jako jsi ty, tj. se srdíčkem dovopravdy na dlani, upřímné a čestné nebojácné hrdiny, tady potřebujem!

Omluvu s poklonou až na zem i přes špeky na břiše požaduju za tyto výroky, které se týkaly přímo mé osoby, protože to o nás a naší žalobě Hamplová tak nechutně píše:

Z března 2020:

A tím jsem vlastně u další skupiny. Ano, skupina lidí, kteří „chytře“ mluví. Moralizují. Říkají krásné intelektuálské věty o tom, že svoboda je více než život. A že je ohrožena demokracie, když se zavřely hranice. A že je v rozporu s lidskými právy, když byla vyhlášena karanténa. A pokud to nevíte, máme tu i žalobu, že nařízení vlády je neplatné pro formální vady. Nepovšimli si, že jsme ve válce – ve válce s virem, který může ochromit vše. A za války není čas na diskuze a intelektuální řeči. Jakkoli je občas rádi i jiní říkáme. Protože v době ohrožení musí být disciplína. Ano, také jsem si všimla formálních vad nařízení vlády. Ale nikdy by mi nenapadlo v této chvíli proti tomu podávat žalobu. Proč? Inu, protože si myslím, že mám zdravý selský rozum. Nevím, zda jsou současná opatření nutná, ale vím, že raději dnes udělat víc, než míň. Po krizi jim poradím, aby na Úřadu vlády vyměnili právníky. Ale to je tak vše, co mne v tuto chvíli napadne. Protože v době ohrožení se prostě některé věci nedělají.

A za duben 2020:

Jenže demokracie neznamená, že si každý může dělat, co chce, aneb právo jednoho končí tam, kde začíná právo druhého, a pokud o něčem rozhodnou demokraticky zvolené instituce, musíme to, byť třeba někdy se skřípajícími zuby nebo komentářem, jak bychom to udělali lépe (to ale moc neslyšíme, převažuje kritika), akceptovat. Protože kdo jiný by to měl rozhodovat? Nikoho jiného v demokracii neznám, než ve svobodných volbách zvolené orgány. A to, že někdo prostě se neumí nikdy přizpůsobit, a plete si demokracii s právem „já si budu vždy dělat, co chci“, a „jen můj názor je ten jediný správný“, s tím ať jde do háje. Jaký je rozdíl mezi výrokem – nebudu nosit roušku, protože mi to nemá kdo co nařizovat, a výrokem nebudu platit daně, protože mi to nemá kdo co nařizovat? Buďme proto opatrní v úsudku., protože za velkými slovy bývá často velká malost. Dávejme hlavně pozor, zda nejde těm, kteří mluví o ohrožení demokracie, ve skutečnosti o politický boj a politické body pro sebe sama. Zda nejde těm, kteří zaměňují respektování pravidel za diktaturu, hlavně o vlastní zisky. Zda zkrátka všichni moc nekalkulují, a nezapomínají na to, že i oni mohou skončit na ARU jako britský premiér.

Stačí mi zveřejnění omluvy na fejsáči v tomto znění:

„Jako největší převlékačka kabátů se omlouvám nejlepší právničce všech dob, Vendule Zahumenské, za hnusné nenávistné řeči a pomluvy, které jsem o ní šířila, a ze srdce jí děkuji, že se s velkou statečností a ještě větší naivitou a blbostí zastávala nikdy neexistujícího právního státu, spravedlnosti a lidských práv u soudu.“

Ti díkes, Jančo. Si snad už konečně rozumíme, ne? Jo a mimochodem, většinu z těch opatření, kterými se drze pro svůj politický prospěch oháníš, zrušil David. Tak si je laskavě neber do tvé nevymáchené pusiny, ok, kočko? Tys, pokud se dívám do databáze NSS, nezrušila jediné.

P. S.: Doufám, že se najde pořád víc a víc lidí, kteří pochopí, že jediný, komu mohou věřit, jsou oni sami, a že oni sami vytváří svět, ve kterém žijí, a že neexistuje žádný sebesvětlejší zítřky slibující politik, kerý něco za někoho zařídí. Hamplová s Rajchlem a podobní vykukové jsou toho zářným příkladem.

Jo a vím, že je to ošklivé, osobní a tak, ale já Hamplovou, Nielsna, Rajchla a kol. za ty lži a prefikanosti a balamucení nevinných právních civilistů a za to, jak to celé dodrbali a zničili, fakt nemůžu vystát. Davidovi jsem řekla, že to ani výjimečně v rámci plnění manželských povinností nemusí sdílet na Twitteru, že je to můj osobní boj s hydrou…

Tak nám KHS poslala pokutu za právní rady v době covidí

Do e-mailu mi v pátek přistála informace z datovky, že prý mi Krajská hygienická stanice poslala příkaz. Nejdřív ve mně hrklo, že to je určitě za to, že jsem se nepřiznala, že jsem měla před 14 dny konečně(!) covid a ověřila jsem svoji infekčnost pouze pivním testem, nikoliv tím správným PCR. Pak mi hned došlo, že je to kravina (a byla jsem na sebe pěkně naštvaná, že mě stát má takovou moc vyděsit). Můj muž mi řekl, že i on dostal příkaz od KHS a seznámil mne s jeho obsahem. Já si ten svůj tedy zatím nevyzvednu, neb se mi nechce reagovat (i takové výhody má datovka). Nicméně díky Davidově příkazu vám můžu říct, o co jde.

Spáchali jsme společně a nerozdílně tento hrdelní zločin:

Já jsem dostala pokutu asi stejnou, nevím.

O co přesně šlo? Kdysi dávno v době hlubokého covidího teroru, jsme se vypravili jakožto mimořádně kvalitní právníci pomoci ostatním s obranou proti mimořádným opatřením. Šli jsme do hospody Čtyři růže, na kterou tehdy denně pořádaly švestky nájezdy a šikanovaly štamgasty v klidu popíjecí zrzavý mok (tehdy jsem ještě žila šťastně, pivo mi chutnalo, a tak jsme i já jedno konzumovala). Když dorazili policajti, začala vtipná část večera, neb jsme natáčeli podle domluvy populárně naučné video o tom, jak s muži v černém jednat.

Vzhledem k zábavné povaze natáčeného materiálu jsme neměli roušky, neb jsme se domnívali, že vytváříme umělecké nebo nějaké autorské dílo. Mimořádná opatření tehdy znala výjimku právě pro tyto účely, neb by účinkujícím kupř. nebylo rozumět. Ostatně musíte uznat, že show to byla vážně dobrá.

Video je dostupné zde shlédlo jej 733 tisíc lidí (to by mi i Rajchl s Hamplovou dohromady mohli závidět, ne?)

Právní výstup jsme shrnula tehdy ještě na Stavu bez nouze:

Jenže KHS ani tak moc neřešila, jestli jsme dobří performeři nebo ne, jim prostě vadilo, že si k nám na chvíli sedl pan číšník:

Někdy si říkám, že je škoda, že mi není -náct, abych používala emotikony, páč teď by se několik „:-D“ hodilo.

V příkazu se dále píše:

Zaujaly mne dvě věci. Jednak to, že KHS neměla informace, že by kvůli našemu zločinu někdo umřel či ochořel. To pak jaksi naše jednání ztrácí společenskou nebezpečnost.

Druhá vtipnější část je ta o tom, že rouška zajišťovala ochranu před virem. Ale no tak, ještě pořád? To snad ne. Můj dobrý kamarád mi přitom zrovna před pár dny poslal tento odborný článek:

A kvůli tomuhle jsou doprčic všude tisíce tun plastů a mikroplasty z odhozených zbytečných respirátorů a ústenek? To jako vážně?

S Davidem se rozhodně hodláme dále pobavit, a tak se už chystáme na obranu. Zadarmo to hyenám z KHS určitě dát nehodláme, na pořádnou porci zábavy máme po tom všem nárok, řekla bych.

Právníci na venkově 25: pH, červené zelí a strach

Domácí škola přináší různé výzvy, například dnes dopoledne jsme s holkou za účelem naplnění požadavků pro přezkoušení z chemie dělaly pokus se savem, octem, sodou, coca colou (ta se hodí na jakýkoliv pokus, dost se divím, že to někdo pije), jarovou vodou a červeným zelím. Je to docela efektní, když byste neměli se svými osmáky co dělat, můžete se do toho směle pustit.

Snažím se, aby školní povinnosti byly splněné co nejdříve, neboť je skutečně dobré neodkládat to, co můžeme udělat dnes, na zítřek.

Kromě toho jsme upekly donuty, ozdobily je jedovatě vyhlížející polevou s přídavkem malinové červeni a krom toho připravily čokoládové cupcakes s krémem z mascarpone. Na oslavu narozenin se něco takového docela hodí, i když mamka jistě koupí i větrníky a špičky.

Kromě vaření a kuchtění chemických pokusů se u nás za humny leccos děje. Sehnali jsme totiž zedníka, který za jednu hodinu obložil zeď za kamínky v pokoji u syna. Za jednu hodinu! Je to strašlivý rychlík. David mu teď jel koupit chlebíčky a já mu poslala pár oněch cupcaků. Musíme si ho vážit, neb zedník je pravý drahokam v sociální síti. Jistě se mnozí fouňové domnívají, že si sednu na zadek, když mi řeknou, že znají soudce, státní zástupce nebo ředitele já nevím čeho. To jsou ale vedle jak ta jedle. Já jsem skutečně dojata a nažhavena, když mi někdo oznámí, že se přátelí se zedníkem, pokrývačem, instalatérem či elektrikářem. To jsou totiž ty nejcennější ze všech lidí, protože něco doopravdy na rozdíl od mnohých umí a vy tu jejich zručnost a um sakra potřebujete. Ajťáci, ekonomové nebo absolventi humanitních studií a jiných sračkologií jsou vám k užitku jak žábě kudrlinka!

Doufám, že to u nás v nové staré barabizně zedník nevzdá, protože jsme už už skoro ve finále. V létě chceme ještě koupit plynový kotel, radiátor a pak budeme mít sprchový kout s teplou vodou a dokonce bude v koupelně víc než stávajících 8 stupňů! Heč! To koukáte, že jo!

P. S.: Teď se s Davidem díváme na „kalašovky“, známé detektivky s výborným Hrušínským ze šedesátek, resp. i z přelomu se sedmdesátkami. Je až neuvěřitelné, jak lidé žili – skromně a obyčejně, nepohodlně. Ostatně, zajímavě je to ukázáno v jiném filmu – Bílé paní, kde v domě neměli ani zavedenou vodu. To si dnes mnozí neumí ani představit, a přitom je to tak nedávno. Neměli ale radost? Měli se ale špatně? Hůř než my? Nevím a často o tom pochybuju. Dobře se dá žít v různých situacích. Proto se není třeba bát ztráty komfortu. Nebojme se prostě nesmyslů a pošleme do háje všechny ty, kdo ze strachu tyjí. Všechny, dokonce i ty, kteří se vám snaží namlouvat, jak bojují po vašem boku. Není to totiž pravda, jinak by vás nenutili se bát. Vykašlete se proto na sledování různých tragických scénářů. Život je na to hodně, ale opravdu hodně krátký. Lépe je žít a radovat se. Ono je vážně z čeho, vždyť se rozhlédněte okolo sebe.

Všechny texty série „Právníci na venkově“ najdete zde.

Proč ministerstvo lže o komouších?

Vím, že se všichni správní bojovní borci a borkyně z Amazonského pralesa rozčilují nad Souhrnnou situační zprávou o extremismu, protože jsou tu prý nějaké tajemné skupiny, které ohrožují ty dobré demokratické základy našeho pošahaného státu. Mě ale pobavilo něco úplně jiné, co se v oné zprávě píše:

Význam ortodoxních komunistů nadále upadal. Stará generace přestává být veřejně aktivní, mladí aktivisté nepřicházejí v relevantních počtech. Komunistické skupiny také ovlivnilo skončení působení Komunistické strany Čech a Moravy v parlamentu. Jistého ohlasu se ve sledovaném období dostalo pouze jednotlivcům.

Jak tohle může někdo napsat zrovna v době, když se na Hrad doškrábal kovaný komouš taťka Šmoula se svou drsnou a komoušsky neméně pevně kalenou starou Šmoulicí?

„Uznávám učení marxismu-leninismu, ztotožňuji se s politikou strany, a proto jí chci být také nápomocna jako její aktivní člen,“ stojí v ručně psaném textu z 5. října 1987. Pod ním je podpis Eva Zelená, což je dívčí jméno dnešní prezidentovy manželky. Přihláška byla podána zhruba dva roky poté, co se stala kandidátkou strany. Nynější Evě Pavlové bylo v době podání přihlášky necelých 23 let. Studovala tehdy ve druhém ročníku na Vojenské politické akademii Klementa Gottwalda v Bratislavě, které se zjednodušeně říkalo škola pro politruky.

Ble.

Komunismus se má zkrátka ve veřejném životě čile k světu. Teprve teď vidíme, jak silné a trvanlivé a odolné má kořeny. Možná, že mladí komunisté skutečně nepřicházejí v potřebných počtech, ale ti staří jsou snad nesmrtelní anebo minimálně (bohužel) mimořádně dlouhověcí jako Štrougal.

Já osobně tedy vidím nebezpečí jak v stále vlivných komouších, tak v nových lidových gerojích typu Rajchla. Zajímavé je, že jsem o tomhle (dalším) ulhaném advokátovi v souvislsoti se zprávou BIS už psala před rokem a něco. radši to připomínám, aby bylo jasno, že s něčíím takovým nechci mít nic společného:

Jo a s těma pokutama jsem měla samozřejmě pravdu. NSS teď zrovna řekl, že krizová oaptření nebyla vůbec protiústavní a pokuty na jejich základě uložené jsou ok. Dost mě štve, že v senátu byl i můj spolužák Kocourek zvaný lidově Kočičák. O tomhle soudci jsem totiž z dob jeho působení na Krajském soudu v Praze měla dočista jiné mínění, minimálně jsem si myslela, že je to dobrý právník, co řemeslo umí. (Rozsudek čj. 4 As 86/2022-54 ze dne 2. 2. 2023). Takže milej zlatej Rajchle, soudy se fakt do rušení pokut za různá krizová či mimořádná oaptření nějak neženou. Zdá se mi, že jsi prostě a sprostě kecal, jako ostatně vždycky.

Abych se ale vrátila k tématu. Každý takový duce je prostě nebezpečný lidské svobodě, protože žádný vůdce ještě lidstvo nikdy nedovedl ke štěstí. To holt musí najít každý sám za sebe. Nemá proto cenu řešit nějaké postraší chlapíky s mnoha komplexy a skákat jim na slibovaný špek. Čím dřív tohle pochopíme, tím rychleji budeme nezávislí a hlavně radostní.

Zakládám pacifistický spolek

Připravuju se teď na druhé pololetí výuky v domácí škole. Znamená to pro mne, že si dělám rozsáhlé myšlenkové mapy ze všech předmětů. Aktuálně jsem u dějepisu pro osmé třídy, konkrétně pak u sjednocení Německa a Otto von Bismarcka. V dceřině učebnici se píše:

Je mi smutno z učebnice historie. Je plná válek jednoho kojota s druhým, ve kterých úplně zbytečně umíraly tisíce a miliony lidí. Děti se ve škole neučí nic jiného, než kdo s kým bojoval, kdy byla jaká bitva, kolik mužů zemřelo, jak trpěli civilisté a kdo komu ukradl jaké území, popř. koho po válce státy popravily. V jiné kapitole jsem se dočetla následující:

Pořád stejné kecy, což? Je jedno, jestli proti sobě stáli císařové a carové nebo tzv. demokraticky zvolené vlády. Nic se nemění. Dobře, řeknu dceři, že se to prostě musí naučit a u přezkoušení to „vyblít“, ale že rozhodně nemá nic z toho, co se v učebnici dějepisu píše, brát vážně a myslet si, že se někdy válčilo správně a že je jakákoliv válka ospravedlnitelná. Nikdy nešlo o nic víc a o nic míň než o peníze a o moc a to, kolik lidí zemře, bylo lhostejné. byly to prostě jen a pouze zakalkulované náklady těch nahoře, kterým bylo vždycky fuk, kolik otroků přestalo dýchat.

Já sama se ale nehodlám smířit s tím, že mám být jen nějakým ubohým maličkým a nedůležitým kolečkem v soukolí kdepak. Mám mnohem větší cenu než ti, kdo mi chtějí poroučet. Jsem sama pro sebe a pro svoje blízké nekonečně hodnotná. Proto jsem se rozhodla založit pacifistický spolek, abych mohla státu o něco lépe vzdorovat a ukázat mu zase jednou prostředníček, pokud jde o jeho snahu ničit lidem život válkou. Nenechám se staršit a nedovolím, aby z lidí dělal jen další jména na pomnících.

Taky proto bude hlavní náplní mého spolku s provizorním názvem „Mír za humny“ (ale syn mi říkal, že mám teda docela velké a namyšlené ego, když si chci přivlastňovat zásluhy i pojmenováním spolku, tak zatím nevím…) to, že budu pátrat v matrikách po osudech lidí, jejichž jména jsou napsaná na pomnících v každé české dědině. U nás se nad seznamem padlých ve dvou pitomých a zbytečných válkách skví nápis „PADLÝM SYNŮM VLASŤI“. To „ť“ tam fakt je, ani to nedokážou napsat správně, což přesně vyjadřuje, jak moc na mrtvých záleží. Chci, aby se ze anonymních padlých stali lidé, které stát poslal bez rozpaků na smrt. Chci, aby se lidi nebáli a aby viděli budoucnost růžově, protože je přesně taková, jakou si ji vykreslíme. Chci, aby pochopili, že stát jim nemůže ublížit, když ho nenechají. Chci, aby na rozdíl od těch na pomnících žili.

Doufám, že to všechno klapne, že budeme aspoň 3, neb tři jsou podle prastaré právní zásady kolektiv, a že spolek „Mír za humny“ začne brzy se svojí činností. Je to malá protiváha válečnému běsnění, do kterého nás tak vehementně za asistence médií tlačí už rok vláda, ale každé zrníčko písku nasypané do soukolí se počítá.

Pacifismu třikrát nazdar! Zdar, zdar, zdar! (A politice a strašení lidí zmar.)

« Starší příspěvky Novější příspěvky »